Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลรายงาน Monitor
 
 
 
 
ผลการค้นหาพบ "31299 รายการ"

ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เลขที่ Monitor เลขที่รายงาน EIA วันที่ยื่น Monitor รอบรายงาน
1
 • รายานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแลลละมาตรการตรวจสอบคคุณภาพสิ่งแวดล้อม มกราคม ถึง มิถุนายน 2567
  • โครงการเหมืองแร่เหล็ก คำขอประทานบัตรที่ 26/2540 (ประทานบัตรที่ 27163/15727) และ 40/2540 (ประทานบัตรที่ 27162/15728) ร่วมแผนผังโครงการเดียวกัน
เหมืองแร่ 256706-40 25/06/2567 ม.ค 67 - มิ.ย. 67
2
 • รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการแลละแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแลละการติดตามตรวจสอบผลการกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม มกราคม ถึง มิถึนายน 67
  • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 32728/15729, 32729/15730 และประทานบัตรที่ 32730/15731
เหมืองแร่ 256706-39 24/06/2567 ม.ค 67 - มิ.ย. 67
3
 • โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2560 (ประทานบัตรที่ 31955/16547) ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 27275/15472
  • โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 27275/15472
เหมืองแร่ 256706-38 21/06/2567 ม.ค 67 - มิ.ย. 67
4
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 27256/15375
  • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 27256/15375
เหมืองแร่ 256706-37 21/06/2567 ม.ค 67 - มิ.ย. 67
5
 • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31943/15870
  • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31943/15870
เหมืองแร่ 256706-36 21/06/2567 ม.ค 67 - มิ.ย. 67
6
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 72/2539 (ประทานบัตรที่ 27267/15243)
  • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 72/2539 (ประทานบัตรที่ 27267/15243)
เหมืองแร่ 256706-35 21/06/2567 ม.ค 67 - มิ.ย. 67
7
 • รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (ส่วนขยาย)
  • โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (ส่วนขยาย)
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256706-34 20/06/2567 ก.ค. 66 - ธ.ค. 66
8
 • โครงการทำเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2559
  • โครงการทำเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2559
เหมืองแร่ 256706-33 19/06/2567 ม.ค 67 - มิ.ย. 67
9
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อการก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28483/15633
  • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อการก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28483/15633
เหมืองแร่ 256706-32 19/06/2567 ม.ค 67 - มิ.ย. 67
10
 • โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 30797/16079
  • โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 30797/16079
เหมืองแร่ 256706-31 19/06/2567 ม.ค 67 - มิ.ย. 67
11
 • โครงการทำเหมืองชนิดแร่เฟลด์สปาร์ คำขอประทานบัตรที่ 7/2556
  • โครงการทำเหมืองชนิดแร่เฟลด์สปาร์ คำขอประทานบัตรที่ 7/2556
เหมืองแร่ 256706-30 19/06/2567 ม.ค 67 - มิ.ย. 67
12
 • โครงการเหมืองแร่โซเดียมเฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 21067/15823
  • โครงการเหมืองแร่โซเดียมเฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 21067/15823
เหมืองแร่ 256706-29 19/06/2567 ม.ค 67 - มิ.ย. 67
13
 • โครงการเหมืองแร่ดินขาว ประทานบัตรที่ 25358/16183
  • โครงการเหมืองแร่ดินขาว ประทานบัตรที่ 25358/16183
เหมืองแร่ 256706-28 19/06/2567 ม.ค 67 - มิ.ย. 67
14
 • โครงการเหมืองแร่ทรายแก้วและดินขาว คำขอประทานบัตรที่ 10/2539 (ประทานบัตรที่ 26298/15253)
  • โครงการเหมืองแร่ทรายแก้วและดินขาว คำขอประทานบัตรที่ 10/2539 (ประทานบัตรที่ 26298/15253)
เหมืองแร่ 256706-27 19/06/2567 ม.ค 67 - มิ.ย. 67
15
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2555
  • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2555
เหมืองแร่ 256706-26 18/06/2567 ม.ค 67 - มิ.ย. 67
16
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2561 (ประทานบัตรที่ 21126/16426)
  • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2561 (ประทานบัตรที่ 21126/16426)
เหมืองแร่ 256706-25 18/06/2567 ม.ค 67 - มิ.ย. 67
17
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21122/16307
  • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21122/16307
เหมืองแร่ 256706-24 18/06/2567 ม.ค 67 - มิ.ย. 67
18
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2561 (ประทานบัตรเลขที่ 21125/16427)
  • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2561 (ประทานบัตรเลขที่ 21125/16427)
เหมืองแร่ 256706-23 18/06/2567 ม.ค 67 - มิ.ย. 67
19
 • โครงการเหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21111/16222
  • โครงการเหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21111/16222
เหมืองแร่ 256706-22 18/06/2567 ม.ค 67 - มิ.ย. 67
20
 • โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2557
  • โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2557
เหมืองแร่ 256706-21 18/06/2567 ม.ค 67 - มิ.ย. 67


Loading...