Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลรายงาน Monitor
 
 
 
 
ผลการค้นหาพบ "23014 รายการ"

ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เลขที่ Monitor เลขที่รายงาน EIA วันที่ยื่น Monitor รอบรายงาน
1
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2557 (ประทานบัตรที่ 33751/16244)
  • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2557 (ประทานบัตรที่ 33751/16244)
เหมืองแร่ 256601-1253 31/01/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
2
 • โครงการขยายโรงงานเหล็กรีดร้อน
  • โครงการขยายโรงงานเหล็กรีดร้อน
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256601-1250 31/01/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
3
 • รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ (ครั้งที่ 3)
  • รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ (ครั้งที่ 3)
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256601-1248 31/01/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
4
 • รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ขยายกำลังการผลิตโดยปรับเปลี่ยนเตาหลอมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม (ครั้งที่ 1)
  • รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ขยายกำลังการผลิตโดยปรับเปลี่ยนเตาหลอมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม (ครั้งที่ 1)
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256601-1246 31/01/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
5
 • โรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1
  • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1
พลังงาน 256601-1243 31/01/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
6
 • โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ โดยวิธีเหมืองหาบ คำขอประทานบัตรที่ 2/2552 (ประทานบัตรที่ 29371/16037) ของบริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)
  • โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ โดยวิธีเหมืองหาบ คำขอประทานบัตรที่ 2/2552 (ประทานบัตรที่ 29371/16037) ของบริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)
เหมืองแร่ 256601-1242 31/01/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
7
 • โครงการ KAMALA BAY TERRACE RESORT (โครงการ โรงแรม HYATT REGENCY PHUKET RESORT)
  • โครงการ KAMALA BAY TERRACE RESORT (โครงการ โรงแรม HYATT REGENCY PHUKET RESORT)
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256601-1241 31/01/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
8
 • รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ โครงการโรงงานผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 2-2565
  • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (ครั้งที่ 1)
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256601-1240 31/01/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
9
 • รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
  • รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256601-1237 31/01/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
10
 • โครงการ ขยายกำลังการผลิตโรงงานน้ำตาลทราย (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท สหเรือง จำกัด
  • โครงการ ขยายกำลังการผลิตโรงงานน้ำตาลทราย (ครั้งที่ 1) ของ บริษัท สหเรือง จำกัด
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256601-1233 31/01/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
11
 • โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (25 MW) จังหวัดกำแพงเพชร ส่วนขยาย (ระยะที่ 2)
  • โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (25 MW) จังหวัดกำแพงเพชร ส่วนขยาย (ระยะที่ 2)
พลังงาน 256601-1232 31/01/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
12
 • รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการโครงการวางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในเขตประกอบอุตสาหกรรมไออาร์พีซี (ครั้งที่ 2) ระยะก่อสร้าง ครั้งที่ 2-2565
  • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในเขตประกอบอุตสาหกรรมไออาร์พีซี (ครั้งที่ 2)
พลังงาน 256601-1231 31/01/2566 ต.ค. 65 - ธ.ค. 65
13
 • โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด
  • โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256601-1230 31/01/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
14
 • โครงการ The Tree Sukhumvit 64
  • โครงการ The Tree Sukhumvit 64
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256601-1228 31/01/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
15
 • โครงการโรงงานผลิตท่อเหล็กไร้ตะเข็บ
  • โครงการโรงงานผลิตท่อเหล็กไร้ตะเข็บ
  • โครงการโรงงานผลิตท่อเหล็กไร้ตะเข็บ
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256601-1226 31/01/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
16
 • โครงการปรับแบบรายละเอียดระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต รวมสถานีรถไฟบางซื่อ ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
  • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการระบบรถไฟฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต รวมสถานีรถไฟบางซื่อ
โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ 256601-1224 31/01/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
17
 • โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ โดยวิธีเหมืองหาบ ประทานบัตรที่ 29370/16036
  • โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ โดยวิธีเหมืองหาบ ประทานบัตรที่ 29370/16036
เหมืองแร่ 256601-1223 31/01/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
18
 • โครงการโรงงานผลิตไอโซพรีนอลและอนุพันธ์ ของบริษัท คุราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (KAC
  • รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตไอโซพรีนอลและอนุพันธ์ (ครั้งที่ 3)
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256601-1218 31/01/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
19
 • โครงการ NEWERA EKAMAI-RAMINTRA
  • โครงการ NEWERA EKAMAI-RAMINTRA
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256601-1217 31/01/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65


Loading...