Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
12057
ชื่อโครงการ :
โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่า สามพญา และวัดแม่ แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
03/05/2561
ประเภทโครงการ :
พัฒนาปิโตรเลียม
ประเภทโครงการรอง :
การผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ :
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดสุโขทัย
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตเปิดดำเนินการ และเปิดดำเนินการโครงการแล้ว
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :

ลำดับ ชื่อโครงการ เลขที่รายงาน วันที่แจ้งเห็นชอบ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่า สามพญา และวัดแม่ แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย 1346 CH1 05/12/2566
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่า สามพญา และวัดแม่ แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย 256606-5 02/08/2565
3 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งหนองอ้อ และวัดแตน แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก 256504-85 26/11/2564
4 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร (ฐานหลุมผลิตลานกระบือ-เอฟเอฟ (LKU-FFF)) 14959 22/07/2562
5 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ หนองมะขาม และทับแรต แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย 12059 16/05/2561
6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ตะวันออก แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชรและพิษณุโลก และโครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งบึงช้าง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร 256606-7 04/10/2560
7 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งแม่น้ำน่าน แปลงเอส 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ 10367 10/08/2559
8 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งหนองมะขามส่วนขยาย แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย 10331 21/07/2559
9 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ แปลงเอส 1 และโครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าและเสาเถียรส่วนขยาย แปลงเอส 1 256606-6 25/05/2559
10 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งบึงช้าง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร 9944 18/03/2559
11 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งลำคูณและแหล่งบึงแวง จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก 9943 17/03/2559
12 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสามพระยา แหล่งหนองตูมและแหล่งวัดแม่ แปลงเอส 1 จังหวัดสุโขทัย และพิษณุโลก 9898 24/02/2559
13 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ และแหล่งลานกระบือ แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย 9620 29/12/2558
14 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งยางเมืองและแหล่งทับแรต แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย 9619 14/12/2558
15 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียมและแหล่งใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก 9362 25/11/2558
16 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าและแหล่งเสาเสถียรส่วนขยาย แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 9651 26/01/2558
17 โครงการผลิตปิโตเลียม แหล่งลำคูณและแหล่งแม่น้ำน่าน แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 9345 14/11/2557
18 โครงการติดตั้งท่อก๊าซจากฐานผลิตปิโตรเลียมหนองตูม-เอ (NTM-A) ไปยังฐานผลิตปิโตรเลียมทุ่งใหญ่-เอ (TYI-A) 9271 27/10/2557
19 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 7940 08/05/2557
20 การเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด โครงการขุดเจาะน้ำมันบนฝั่งที่บ้านหนองจิกและบ้านโนนพลวง และโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสารบบ ยางเมือง และไทรงาม พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย 12269 16/01/2557
21 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งก๊าซตะวันตกและแหล่งยางเมือง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย 4114 19/12/2556
22 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าตะวันออกและแหล่งแม่น้ำน่านตอนล่าง แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย 7419 15/11/2556
23 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียม ระยะที่ 2 และพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก 6827 04/05/2556
24 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันทุ่งใหญ่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ตะวันออก ระยะที่ 2 และโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสารบบ ยางเมือง และไทรงาม พื้นที่สัมปทาน เอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย 6818 17/04/2556
25 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการเจาะหลุมและผลิตปโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ตอนใต้ พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก 7420 11/04/2556
26 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าตอนใต้ระยะที่ 3 แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย 7127 06/04/2556
27 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ตอนใต้ แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก 5543 07/10/2554
28 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสารบบ ยางเมือง และไทรงาม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 256502-5 27/10/2553
29 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนเหนือและแม่น้ำน่าน แปลงเอส 1 อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ฐานผลิตเสาเถียร-บี (ระยะทดสอบหลุม) 4312 22/06/2553
30 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันสิริกิตติ์ตะวันออก ระยะที่ 2 แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก 4254 27/04/2553
31 โครงการพัฒนาปิโตรเลียม แหล่งน้ำมันเสาเถียร-เอ แปลงเอส 1 4053 16/09/2552
32 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ตะวันออก แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก 11403 29/07/2552
33 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ตะวันตก แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย 3575 28/10/2551
34 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย 3426 04/06/2551
35 โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม แหล่งประดู่เฒ่าตอนเหนือ แปลงเอส 1 จังหวัดสุโขทัย 3221 25/12/2550
36 โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองตูมใต้ สัมปทานเอส 1 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 2610 14/11/2548
37 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันทุ่งใหญ่ ฐานขุดเจาะทุ่งใหญ่ - เอ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 2304 27/09/2547
38 โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบกสัมปทานปิโตรเลียมที่ เอส-1 พื้นที่แหล่งหนองตูม-ซี แหล่งวัดแตน-บี และแหล่งหนองอ้อ-เอ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1848 22/05/2545
39 โครงการขุดเจาะน้ำมันบนฝั่งที่บ้านหนองจิกและบ้านโนนพลวง 1346 31/03/2542
40 โครงการขุดเจาะน้ำมันบนฝั่งที่บ้านหนองจิกและบ้านโนนพลวง 1346 31/03/2542


Loading...