Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
34/2563
เริ่มวันที่ :
16/12/2563
หมดอายุวันที่ :
15/12/2566
ที่อยู่ :
เลขที่ 179 ซอย อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนน ถนนสาทรใต้ แขวง เขตบางแค เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ :
0-2679-5200
โทรสาร :
0-2679-5209
อีเมล :
ermsiam@erm.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 พัทธนันท์ พิเคราะห์งาน - ไม่มีใบอนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 นัท วานิชยางกูร - ไม่มีใบอนุญาต
2 สุธาวัลย์ จิตรธรรม - ไม่มีใบอนุญาต
3 ธัญญาภัทร์ ถึงมี - ไม่มีใบอนุญาต
4 พิรลดา บุนนาค - ไม่มีใบอนุญาต
5 เมยานี ศรีกุล - ไม่มีใบอนุญาต
6 กมลทิพย์ มาอุ่น - ไม่มีใบอนุญาต
7 บุษยา จุฑาธิปไตย - ไม่มีใบอนุญาต
8 พงศ์พชร พินิจปรีชา - ไม่มีใบอนุญาต
9 นวลนภา ชมพูธวัช - ไม่มีใบอนุญาต
10 มนต์ธัช สุวัณณาคาร - ไม่มีใบอนุญาต
11 โพบาย ตัง - ไม่มีใบอนุญาต
12 สุชาดา บัวแก้ว - ไม่มีใบอนุญาต
13 วิณี ธรรมรักษ์ - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 8 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256509-12 โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิตยูงทอง แปลงสัมปทานปิโตรเลียมหมายเลข G4/48 บริเวณอ่าวไทย พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-137 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งไพลิน แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข B12/27 ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-85 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งหนองอ้อ และวัดแตน แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256502-11 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 1) โครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม แปลงสัมปทาน E5N และ EU-1 จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15315 โครงการ ท่าเทียบเรือ FSRU ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14878 โครงการผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 ตอนล่าง (แหล่งเอราวัณ จักรวาล สตูล และฟูนานเดิม) พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 6011 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม ( แปลงสัมปทาน E5N และ EU1 อุดรธานี และ ขอนแก่น (ครั้งที่ 2) พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 2148 โครงการอาคารชุดพักอาศัย 129 สาทรใต้ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...