Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256512-74
ชื่อโครงการ :
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซีเมนต์แก่งคอย (ครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
02/05/2565
ประเภทโครงการ :
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน
ประเภทโครงการรอง :
อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตเปิดดำเนินการ และเปิดดำเนินการโครงการแล้ว
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :

ลำดับ ชื่อโครงการ เลขที่รายงาน วันที่แจ้งเห็นชอบ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซีเมนต์แก่งคอย 6730 26/02/2556
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโรงงานปูนซิเมนต์ภายใต้โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานปูนซีเมนต์ไทย (การนำลมร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า) ระยะที่ 2 3469 04/08/2551
3 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานปูนซิเมนต์ไทย (การนำลมร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า) 9859 03/07/2550
4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับคุณภาพของเสียรวม (101) 3020 01/05/2550
5 การขอเพิ่มเติมพื้นที่กองเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) สำหรับการผลิตปูนซีเมนต์ และติดตั้งเตาเผาขยะใหม่ทดแทนเตาเผาเดิม 2542 04/08/2548
6 การเปลี่ยนแปลงปริมาณสูงสุดของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และของเสียที่เป็นของเหลวที่จะนำมาทดแทนวัตถุดิบ และเชื้อเพลิงเดิมสำหรับโรงงานปูนซิเมนต์ 2000 29/08/2546
7 โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม โรงงานปูนซิเมนต์แก่งคอย 1651 21/02/2544


Loading...