Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
27/2561
เริ่มวันที่ :
20/12/2561
หมดอายุวันที่ :
19/12/2564
ที่อยู่ :
เลขที่ 39 ซอย ซ.124 ถนน ถ.ลาดพร้าว แขวง บางบ่อ เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :
0-2934-3233-47
โทรสาร :
0-2934-3248
อีเมล :
cot@cot.co.th
เว็บไซต์ :
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 4 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางสาวขนิษฐา ทักษิณ - - ไทย
2 นายสมคิด พุ่มฉัตร - - ไทย
3 นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง - - ไทย
4 นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 35 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายอาภรณ์ ช่วยนุกูล - -
2 นางสาวชลดา เจี๊ยบนา - -
3 นายเฉลิมพันธุ์ ทรัพย์นิมิตร - -
4 นางสาวทิพย์สุดา อุตตา - - ไทย
5 นางสาวสุนันทา ม่วงจิต - -
6 นางสาวพรรษกร ใจประดับเพชร - -
7 นางสาวนันท์ธีรา ศุภลักษณ์ - -
8 นายจีรศักดิ์ ปานเดช - - ไทย
9 นายชัจจ์ ชิวปรีชา - - ไทย
10 นายจีรภัทร์ ประเสริฐสุวรรณ - -
11 นางสาวจิราพร ผลวงค์ - -
12 นางสาวพจนีย์ บัวโรย - - ไทย
13 นางสาวอรชุลี ดีมีศรี - - ไทย
14 นายศิรัฐ ทักษาดิพงษ์ - - ไทย
15 นางสาวมนิษา เทพบัญชาพร - - ไทย
16 นายยิ่งยง แสนเดช - -
17 นายธนากร แย้มเกษร - - ไทย
18 ว่าที่ร.ต.หญิงประวีณา ธรรมรส - - ไทย
19 นายจิระศักดิ์ ยั่งยืน - - ไทย
20 นางสาวชลญา สุทธิแก้ว - - ไทย
21 นางสาวเกศกนก ขุ่มด้วง - - ไทย
22 นางสาวสุพรรณนา ปิตาระโพธิ์ - - ไทย
23 นางสาวกาญจนา อ่าวลึกน้อย - - ไทย
24 นางสาวเกศรินทร์ ชัยโชค - - ไทย
25 นางสาวรัสวดี รักชื่อ - - ไทย
26 นางสาวโชตินุช เกษมณี - - ไทย
27 นางสาวอุษา อ่วมสน - - ไทย
28 นายวิศิษฏ ชายอีด - -
29 นายศรัณย์ มณีวรรณ - - ไทย
30 นางสาวธัญยรัตน์ วงศกรณ์รัตน - - ไทย
31 นางสาวอรทัย อ่อนหัวโทน - -
32 นางสาวจิราภรณ์ บุญมาก - - ไทย
33 นายพนธวิชญ์ เอี่ยมสินธร - - ไทย
34 นางสาวกุลธิดา คำเปลว - - ไทย
35 นางสาวณิชนันทน์ บุญญาทรัพย์ - - ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 818 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256506-32 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตยางสังเคราะห์ ครั้งที่ 4 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-29 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี (ครั้งที่ 7) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-78 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ครั้งที่ 2 พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-64 โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยอง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-62 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน (ครั้งที่ 9) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-25 การปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานเอทานอล ด่านช้าง (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-139 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ 3 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-135 โครงการโรงงานผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์ (NBR Latex) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-86 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ SEVEN SEAS LE CAENIVAL (เซเว่น ซีส์ เลอ คาร์นิวาล) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-74 โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ นครสวรรค์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-54 โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-45 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ครั้งที่ 1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-44 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP2 ครั้งที่ 1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-21 โครงการ งานระบบไฟฟ้าและน้ำเย็นพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-85 โครงการท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 2 (ภายใต้โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการท่าเทียบเรือแหลมบายลีฮาย ระยะที่ 2 พัฒนาพื้นที่รอบท่าเรือและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ของจังหวัดชลบุรี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-23 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อขนส่งน้ำมันไปท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ (สุวรรณภูมิ) ครั้งที่ 1 (งานซ่อมแนวท่อช่วงโรงพยาบาลเพชรเวชถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางกะปิ) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256502-10 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโรงงานปูนซีเมนต์ภายใต้โรงการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้ง (Waste Heat Recoverry Plant) ของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงาน 3 (สายการผลิตที่ 5 และ 6 ) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256502-3 โครงการโรงงานผลิตบิสฟีนอล เอฟ ของบริษัท เอบีจี อินเตอร์มิเดียทส์ (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256501-35 โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ครั้งที่ 11) ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256501-34 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ(ครั้งที่ 6) โครงการพัฒนาแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม แปลงสัมปทาน E5N และ EU-1 จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...