Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
14332
ชื่อโครงการ :
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่ออุสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตร 5/2558 (ประทานบัตรที่ 33693/16400)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
17/06/2562
ประเภทโครงการ :
เหมืองแร่
ประเภทโครงการรอง :
เหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิด
ที่ตั้งโครงการ :
หมู่ที่ 7 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค 2014 คอนสตรั๊คชั่น
สถานภาพของโครงการ :
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตเปิดดำเนินการ และเปิดดำเนินการโครงการแล้ว
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
บริษัท ทรัพย์นาคา 2563 จำกัด รับช่วงการทำเหมืองแร่จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค 2014 คอนสตั๊คชั่น


Loading...