Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
30/2564
เริ่มวันที่ :
13/01/2565
หมดอายุวันที่ :
12/01/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ 204 เมืองทอง 2/3 ซอย ซอยพัฒนาการ 53 ถนน ถนนพัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
0-2322-5758 มือถือ : 089-813-5940
โทรสาร :
0-2322-5759
อีเมล :
top-class204@hotmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 3 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 ดิเรก รัตนวิชช์3 ปี อนุญาต
2 เจติยา ขวัญมา3 ปี อนุญาต
3 กัญญ์ณพิชญ์ สบประสงค์3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 ธนรักษ์ เข็มลา - ไม่มีใบอนุญาต
2 พรพรรณ เลิศกิจมั่นคง - ไม่มีใบอนุญาต
3 นิตญา แสนคำภา - ไม่มีใบอนุญาต
4 นลิณี สุนา - ไม่มีใบอนุญาต
5 กานดา มังกะโรทัย - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 130 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256703-65 โครงการทำเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน) คำขอประทานบัตรที่ 13/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29168/15505 ของบริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน) เหมืองแร่ สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256703-37 โครงการทำเหมืองแร่แคลไซต์ เหมืองแร่ จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256702-57 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2564 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 4/2565 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ และประทานบัตรที่ 33639/16347 ของนายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ เหมืองแร่ สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256701-44 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท จะนะหินแกรนิต จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2558 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11515 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) คำขอประทานบัตรที่ 15/2552 (ประทานบัตรที่ 27341/16383) ร่วมแผนผังการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 16/2552 (ประทานบัตรที่ 27340/16384), คำขอประทานบัตรที่ 17/2552 (ประทานบัตรที่ 27348/16385), คำขอประทานบัตรที่ 12/2556 (ประทานบัตรที่ 27342/16489) 13/2556 (ประทานบัตรที่ 27343/16490), คำขอประทานบัตรที่ 14/2556 (ประทานบัตรที่ 27347/16491), คำขอประทานบัตรที่ 15/2556 (ประทานบัตรที่ 27349/16492), คำขอประทานบัตรที่ 16/2556 (ประทานบัตรที่ 27350/16493) และคำขอประทานบัตรที่ 17/2556 (ประทานบัตรที่ 27362/16494 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5, 6 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก และหมู่ที่ 5 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เหมืองแร่ สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 7265 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) คำขอประทานบัตรที่ 15/2552 (ประทานบัตรที่ 27341/16383) ร่วมแผนผังการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 16/2552 (ประทานบัตรที่ 27340/16384), คำขอประทานบัตรที่ 17/2552 (ประทานบัตรที่ 27348/16385), คำขอประทานบัตรที่ 12/2556 (ประทานบัตรที่ 27342/16489) 13/2556 (ประทานบัตรที่ 27343/16490), คำขอประทานบัตรที่ 14/2556 (ประทานบัตรที่ 27347/16491), คำขอประทานบัตรที่ 15/2556 (ประทานบัตรที่ 27349/16492), คำขอประทานบัตรที่ 16/2556 (ประทานบัตรที่ 27350/16493) และคำขอประทานบัตรที่ 17/2556 (ประทานบัตรที่ 27362/16494 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5, 6 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก และหมู่ที่ 5 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เหมืองแร่ สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256609-96 โครงการทำเหมืองแร่ดินขาว ของบริษัท ปาดี ไมน์นิ่ง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2566 เหมืองแร่ รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256609-79 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.วาย.เค.คอนสตรัคชั่น คำขอประทานบัตรที่ 3/2540 (ประทานบัตรที่ 30736/16293) เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256606-16 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท แบล็คซี 1994 จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 เหมืองแร่ รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 6048 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อย ขนาด 60 เมกะวัตต์ (ครั้งที่ 1) พลังงาน คชก. รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 256603-72 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์และหินเดไซต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) คำขอประทานบัตรที่ 6/2563 เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256602-62 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินปูน ของนายธรรมศักดิ์ นิธโยทัย คำขอประทานบัตรที่ 10/2539 (ประทานบัตรที่ 30176/15222 โอนประทานบัตรให้แก่ บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด) เหมืองแร่ คชก. อนุญาต/รับทราบการขอถอนรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-54 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานโม่บดหินมุ่งเจริญ คำขอประทานบัตรที่ 2/2564 เหมืองแร่ สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-19 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท สหศิลาภัณฑ์ราชบุรี จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256512-26 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 ร่วมผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 2/2559, 3/2559, 4/2559 และประทานบัตรที่ 31125/16017 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256510-35 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินเพอร์ไลต์ ของบริษัท บี แอนด์ พี เพอร์ไลต์ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 7/2560 เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256508-113 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท วี แอนด์ เค คอนซัลแตนท์ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 4/2560 เหมืองแร่ สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15416 โครงการทำเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท แซนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 6/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29254/16302 ของบริษัท แซนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัด เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15372 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว และเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 15/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33773/16175 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว ของบริษัท ศิลาชัยเจริญ จำกัด เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15366 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 16/2557 ของบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...