Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256609-96
ชื่อโครงการ :
โครงการทำเหมืองแร่ดินขาว ของบริษัท ปาดี ไมน์นิ่ง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2566
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
IEE
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
เหมืองแร่
ประเภทโครงการรอง :
เหมืองแร่อื่นๆ
ที่ตั้งโครงการ :
- ซอยหมู่ที่ 3 ถนน- ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
มีพื้นที่บางส่วนทับประทานบัตรเดิม (ประทานบัตรที่ 12290/14198 ของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลพัฒนาธรณี) ซึ่งสิ้นอายุประทานบัตรแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2541 และมีบริเวณที่เคยผ่านการทำเหมืองมาแล้วทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่คำขอประทานบัตร เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...