Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
13034
ชื่อโครงการ :
โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
08/02/2562
ประเภทโครงการ :
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี
ประเภทโครงการรอง :
อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ :
ซอยสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตเปิดดำเนินการ และเปิดดำเนินการโครงการแล้ว
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :

ลำดับ ชื่อโครงการ เลขที่รายงาน วันที่แจ้งเห็นขอบ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน (ครั้งที่ 9) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 256505-62 31/03/2565
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน (ครั้งที่ 7) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10077 17/03/2558
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน (ครั้งที่ 6) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 7606 16/01/2557
4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน (ครั้งที่ 5) (โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 5627 27/04/2554
5 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยสาธารณูปโภค บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 4535 18/01/2551
6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2836 09/12/2549
7 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2584 09/05/2548
8 โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน กรณีขอขยายเพิ่มเติมกำลังการผลิต บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 265 24/12/2535


Loading...