Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่รายงาน :
9422
ชื่อโครงการ :
โครงการระบบส่งไฟฟ้า 230 เควี โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ ระยะแรกและระยะที่สอง
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
จัดทำรายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม เรื่อง
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
02/11/2537
ประเภทโครงการ :
พลังงาน
ประเภทโครงการรอง :
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ํา ประเภทเขื่อนเก็บกักน้ํามีอ่างเก็บน้ํา และประเภทฝายน้ําล้นไม่มีอ่างเก็บน้ํา
ที่ตั้งโครงการ :
จังหวัดนครราชสีมา
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
-
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :


Loading...