Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
4/2565
เริ่มวันที่ :
04/02/2565
หมดอายุวันที่ :
03/02/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ 50 ซอย - ถนน ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :
0-2579-0113,0-2942-8200
โทรสาร :
-
อีเมล :
kittichai.d@ku.ac.th
เว็บไซต์ :
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 กิตติชัย ดวงมาลย์3 ปี อนุญาต
2 ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 20 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 สารัฐ รัตนะ - ไม่มีใบอนุญาต
2 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ - ไม่มีใบอนุญาต
3 ปิยพงษ์ ทองดีนอก - ไม่มีใบอนุญาต
4 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล - ไม่มีใบอนุญาต
5 ณัฐ มาแจ้ง - ไม่มีใบอนุญาต
6 สุรัตน์ บัวเลิศ - ไม่มีใบอนุญาต
7 อรอนงค์ ผิวนิล - ไม่มีใบอนุญาต
8 อลงกรณ์ อินทรักษา - ไม่มีใบอนุญาต
9 นฤชิต ดำปิน - ไม่มีใบอนุญาต
10 รองลาภ สุขมาสรวง - ไม่มีใบอนุญาต
11 อรววรณ โมกขะเวส - ไม่มีใบอนุญาต
12 นพิมพ์พร แสงวิเชียร - ไม่มีใบอนุญาต
13 ริสา ฟองสายชล - ไม่มีใบอนุญาต
14 ธนิศร์ ปัทมพิฑูร - ไม่มีใบอนุญาต
15 นพวรรณ เสมวิมล - ไม่มีใบอนุญาต
16 วัชรพงษ์ วาระรัมย์ - ไม่มีใบอนุญาต
17 สตรีไทย พุ่มไม้ - ไม่มีใบอนุญาต
18 ศุภวัฒน์ ชัยเกษม - ไม่มีใบอนุญาต
19 เนตรนภางค์ ทรัพย์เจริญ - ไม่มีใบอนุญาต
20 สุดารัตน์ รงค์ทอง - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 127 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 1390 โครงการขยายการผลิตเหล็กลวด สลักเกลียว และเหล็กเส้นกลม บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน สพ. รับทราบการขอถอนรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 1390 โครงการขยายการผลิตเหล็กลวด สลักเกลียว และเหล็กเส้นกลม อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน คชก. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 256602-12 โครงการท่าเทียบเรือเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของกรมเจ้าท่า โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-132 โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ระนอง (ท่าเรือระนอง) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-14 โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14433 โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) โรงงานนครหลวง โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14154 โครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ท่าเรือแหลมฉบัง โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12570 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) ของกรุงเทพมหานคร กรณีบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ขอก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยา (S4) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12082 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11449 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน (บริเวณจังหวัดน่าน)-น่าน2-แม่เมาะ3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) สำหรับรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11441 โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ประทานบัตรที่ 27813/15040, 27824/15042, 27825/15043, 27884/15195, 27862/14732-27864/15045, 27874/14766, 27833/14709-27873/14710 เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10911 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นบริเวณท่าเรือแหลมศอก จังหวัดตราด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10074 โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9872 โครงการอาคารพักอาศัย คสล. 8 ชั้น ของ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9846 โครงการ ก่อสร้างสถานีเรดาร์และสถานีโทรคมนาคมของโครงการ RTADS PHASE II บริเวณยอดเขาใหญ่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9827 โครงการถนนรวมและกระจายการจราจรของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ช่วงที่คร่อมคลองมหานาค) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9746 โครงการก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทะลุและเขื่อนกันคลื่น หมู่ที่ 2, 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9526 โครงการ ซีซี คอนโดมิเนียม 3 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9484 โครงการ Beston Condo อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9482 โครงการรุ่งศักดิ์ อาพาร์ทเม้นท์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...