Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
11441
ชื่อโครงการ :
โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ประทานบัตรที่ 27813/15040, 27824/15042, 27825/15043, 27884/15195, 27862/14732-27864/15045, 27874/14766, 27833/14709-27873/14710
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
21/05/2535
ประเภทโครงการ :
เหมืองแร่
ประเภทโครงการรอง :
เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์, เหมืองแร่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตเปิดดำเนินการ และเปิดดำเนินการโครงการแล้ว
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :


Loading...