Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0994000244843
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 53 หมู่ 2 (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ) ซอย - ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตำบล บางกรวย อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ :
024360810
โทรสาร :
024360890
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 71 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256504-70 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-16 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP 4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-15 โครงการ ระบบข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ตาก 2 - แม่สอด (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15456 โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1-2 พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15435 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15415 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์ แม่เมาะ3 - ลำพูน3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)​ พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15339 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 - 9 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15315 โครงการ ท่าเทียบเรือ FSRU ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15312 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ แม่เมาะ 3 - ลำพูน 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15184 โครงการ ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 15081 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14659 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดตัดตอน (ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ยโสธร - อุบลราชธานี 1) - อุบลราชธานี 1 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14657 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ทุ่งสง - สงขลา 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14226 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางละมุง 2 - ปลวกแดง (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) และโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดเชื่อมบางละมุง 2 - บางละมุง 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14162 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1บี) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13847 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน 2 - สุราษฎร์ธานี 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13846 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง - บางสะพาน 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13647 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน (บริเวณจังหวัดน่าน) - ท่าวังผา (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1บี และพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13571 โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13337 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...