Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่รายงาน :
256605-12
ชื่อโครงการ :
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ คลองแงะ-สตูล (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
IEE
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
จัดทำรายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม เรื่องการทบทวนการกำหนดประเภทและขนาดโครงการ ของหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (13 กันยายน 2537)
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
15/03/2567
ประเภทโครงการ :
พลังงาน
ประเภทโครงการรอง :
ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงหรือขยายแรงดันไฟฟ้า
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดำเนินโครงการ
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...