Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
2 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
15/2563
เริ่มวันที่ :
19/06/2563
หมดอายุวันที่ :
18/06/2565
ที่อยู่ :
เลขที่ เลขที่ 33 แยก 9 ซอย รามอินทรา 5 ถนน รามอินทรา แขวง สี่พระยา เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ :
0-2522-7365-69
โทรสาร :
0-2522-7368 , 0-2522-7569
อีเมล :
enrichconsult@yahoo.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายกนก เข็มนาค - - ไทย
2 ดร.รัฐกรณ์ ว่องพิพัฒนานนท์ - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 12 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางกาญจนา จันทร์วิเมลือง - -
2 นางสาวนัชษร สังขพันธุ์ - -
3 นางสาวรัชชนีวรรณ ราหุละ - -
4 นายพิศุทธิ์ พิมพาทอง - -
5 นางสาววรรณวิมล ท่าพริก - -
6 นางสาวณฐพร สาขาสุวรรณ - - ไทย
7 นายวรพัชร วิชัยสุชาติ - - ไทย
8 นายสมพล เกตุเลขา - - ไทย
9 นางสาวสุดารัตน์ อุทัยชิน - - ไทย
10 ฐาปนีย์ โพธิ์ชา - - ไทย
11 ปสุตา ธนระพีโชติ - - ไทย
12 นายฌานกร เมาเสม - -
จำนวนรายงานทั้งหมด 48 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 15435 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตห่งประเทศไทย พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15115 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คมนาคม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14657 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ทุ่งสง - สงขลา 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13847 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน - สุราษฎร์ธานี 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13846 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง - บางสะพาน 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13572 โครงการ รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คมนาคม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13552 โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา)(ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) คมนาคม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13337 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13336 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าชายเลน) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13231 โครงการ อาคารพักอาศัยโอเรียนเต็ล สวีท (บันยันทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12981 โครงการ อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครสวรรค์ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12394 โครงการ ทางพิเศษ สายกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต คมนาคม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12140 การขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดโครงการโรงงานการผลิตเยื่อกระดาษ ครั้งที่ 1 อุตสาหกรรม เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11212 โครงการ เรเนซองส์พัทยา รีสอร์ท แอนด์สปา (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10635 โครงการ เค.พี.เค. รีสอร์ท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10295 โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง คมนาคม เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9958 โครงการ ทางรถไฟเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรืออ่าวไทยและฝั่งอันดามัน คมนาคม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9867 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9803 โครงการขยายท่าเทียบเรือแหลมฉบัง B1 บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จำกัด คมนาคม เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9410 โครงการ เรเนซองส์พัทยา รีสอร์ท แอนด์สปา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
คู่มือการใช้งาน
ระบบผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน | ระบบฐานข้อมูล EIA | ระบบการยื่นรายงาน Monitor

Loading...