Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
10/2565
เริ่มวันที่ :
19/06/2565
หมดอายุวันที่ :
18/06/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ เลขที่ 33 แยก 9 ซอย รามอินทรา 5 แยก 9 ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ :
0-2522-7365-69
โทรสาร :
0-2522-7368 , 0-2522-7569
อีเมล :
enrichconsult@yahoo.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 กนก เข็มนาค3 ปี อนุญาต
2 ดร.รัฐกรณ์ ว่องพิพัฒนานนท์3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 12 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 กาญจนา จันทร์วิเมลือง - ไม่มีใบอนุญาต
2 นัชษร สังขพันธุ์ - ไม่มีใบอนุญาต
3 รัชชนีวรรณ ราหุละ - ไม่มีใบอนุญาต
4 พิศุทธิ์ พิมพาทอง - ไม่มีใบอนุญาต
5 วรรณวิมล ท่าพริก - ไม่มีใบอนุญาต
6 ณฐพร สาขาสุวรรณ - ไม่มีใบอนุญาต
7 วรพัชร วิชัยสุชาติ - ไม่มีใบอนุญาต
8 สมพล เกตุเลขา - ไม่มีใบอนุญาต
9 สุดารัตน์ อุทัยชิน - ไม่มีใบอนุญาต
10 ปสุตา ธนระพีโชติ - ไม่มีใบอนุญาต
11 ฌานกร เมาเสม - ไม่มีใบอนุญาต
12 ฐาปนีย์ โพธิ์ชา - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 57 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256701-64 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ และสถานีไฟฟ้าแรงสูง (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ชุดที่ 1 ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล โครงการที่อยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256608-16 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256605-12 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ คลองแงะ-สตูล (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256602-37 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ชุดที่ 1 ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ โครงการที่อยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 อยู่ระหว่างเสนอรายงานต่อ กก.วล. รายละเอียด
รายละเอียด 256602-33 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ชุดที่ 1 ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ พลังงาน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256511-24 โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 231 ช่วง กม. ที่ 28+900 – บริเวณ กม. ที่ 39+000 ภายใต้โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 231 ช่วง จุดตัดทางหลวงหมายเลข 217 – จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2050 โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256509-26 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256509-16 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256507-100 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที.เอส.บี.เหล็กกล้า จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-8 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครราชสีมา (สูงเนิน) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15435 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15115 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14657 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ทุ่งสง - สงขลา 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13847 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน 2 - สุราษฎร์ธานี 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13846 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง - บางสะพาน 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13572 โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13552 โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา) (ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13337 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13336 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าชายเลน) พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13231 โครงการบันยันทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...