Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105541068630
วันที่จดทะเบียน :
02/11/2541
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 1 ซอย - ถนน พัฒน์พงศ์ ตำบล บ้านครัว อำเภอ บ้านหมอ จังหวัด สระบุรี 18270
โทรศัพท์ :
036218400
โทรสาร :
036351216
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 19 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 9739 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256605-27 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ประทานบัตรที่ 32451/15687, 32454/15688, 32452/15689, 19917/15690, 32453/15691 และใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อเก็บขังน้ำขุ่นข้น หรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่เลขที่ 1/2548, 2/2548, 3/2548 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 24913/16206, 24914/16207, 24915/16208, 24916/16209, 33371/16210, 33372/16211, 33373/16212, 33374/16213, 27314/16214, 27315/16215, 27332/16216, 27333/16217, 27334/16218 ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาวง และตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เหมืองแร่ สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15405 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11536 โครงการทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33310/15871 เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9739 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9583 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานปูนซีเมนต์ขาวเขาวง อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9355 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ประทานบัตรที่ 24913/16206-24916/16209,33371/16210-33374/16213,27314/16214,27315/16215,27332/16216-27334/16218 ร่วมแผนผังฯกับ 32451/15687,32454/15688,32452/15689,19917/15690,32453/15691 เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7810 โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 (ประทานบัตรที่ 33312/16099) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7489 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6714 โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33307/16046 ร่วมแผนผังเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33308/16047 และประทานบัตรที่ 33309/16048 เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6651 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซีเมนต์เขาวง อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 4440 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโรงงานปูนซีเมนต์ภายใต้โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานปูนซีเมนต์ไทย (การนำลมร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า) โครงการโรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 3065 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานปูนซิเมนต์ไทย (การนำลมร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า) (ท่าหลวง) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 2167 โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 7/2543 ร่วมแผนผังโครงการเหมืองแร่เดียวกันกับประทานบัตรที่ 8/2543-11/2543 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 2117 การขอเพิ่มเติมชนิดเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) สำหรับการผลิตปูนซีเมนต์ และขอเปลี่ยนแปลงปริมาณการรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ทดแทนวัตถุดิบ และปริมาณการรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทดแทนเชี้อเพลิงสำหรับ โครงการโรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 2091 โครงการเพิ่มเติมชนิดเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) สำหรับผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 1901 โครงการปรับคุณภาพของเสียรวมโรงงานปูนซิเมนต์ท่าหลวง อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 1856 โครงการปรับคุณภาพของเสียรวมโรงงานปูนซีเมนต์เทาเขาวง อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 467 โครงการเหมืองแร่ยิปซัม คำขอประทานบัตรที่ 372/2514 (ประทานบัตรที่ 16802/14862) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...