Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256605-27
ชื่อโครงการ :
โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ประทานบัตรที่ 32451/15687, 32454/15688, 32452/15689, 19917/15690, 32453/15691 และใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อเก็บขังน้ำขุ่นข้น หรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่เลขที่ 1/2548, 2/2548, 3/2548 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 24913/16206, 24914/16207, 24915/16208, 24916/16209, 33371/16210, 33372/16211, 33373/16212, 33374/16213, 27314/16214, 27315/16215, 27332/16216, 27333/16217, 27334/16218 ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาวง และตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
เหมืองแร่
ประเภทโครงการรอง :
เหมืองแร่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
เปิดดำเนินการโครงการแล้ว
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...