Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
8/2563
เริ่มวันที่ :
05/04/2563
หมดอายุวันที่ :
04/04/2566
ที่อยู่ :
เลขที่ 14/21-22 หมู่ที่ 15 โครงการคาสเคด บางนา ถนน - ตำบล ไทรม้า อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
0-2138-3658-9
โทรสาร :
0-2138-3659
อีเมล :
gec_2547@yahoo.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายกล้า มณีโชติ - - ไทย
2 นางสาวมัธภานาฏ เลิศวิลัย - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 8 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางสาวชนาภัทร หมื่นระวัง - - ไทย
2 นางสาวพิมลพร กุดสง - - ไทย
3 นางสาวสมพร เพียรการ - - ไทย
4 นางสาววิไลศรี มณีโชติ - - ไทย
5 ฐิติวรลดา เตียวตระกูล - - ไทย
6 นางสาวรวิวรรณ คำอ้น - - ไทย
7 นางสาวพิมภาภรณ์ แสนเสนาะ - - ไทย
8 นางสาวสุณิสา หนูแก้ว - - ไทย
จำนวนรายงานทั้งหมด 206 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 15444 โครงการ ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท บุษยากรสร้าง จำกัด เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15443 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอที่ 11/2560 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาใหญ่อุตสาหกรรม ร่วมแผนผังโครงการเดียวกับ คำขอที่ 10/2559 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มหน้าพระลานเหมืองหิน เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15442 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอที่ 10/2560 ของ หจก.กลุ่มหน้าพระลานเหมืองหิน ร่วมผังโครงการเดียวกับ คำขอที่11/2559 ของ หจก.เขาใหญ่อุตสาหกรรม เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15441 โครงการ ทำเหมืองแร่ควอตซ์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช อุทัย เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15426 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนายประเสริฐ ศรีหิรัญรัตน์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2558 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15358 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนะวงศ์ คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2561 (ประทานบัตรที่ 31118/15825) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15357 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มหน้าพระลานเหมืองหิน คำขอประทานบัตรที่ 10/2560 ของบริษัท ศิลาสานนท์ จำกัด เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15348 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างของบริษัท ศิลาเพชรย้อย จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 3/2561 ของบริษัท วิบูลย์ศิลา จำกัด เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15347 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท บุญถาวร ไมน์นิ่ง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15337 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด ประทานบัตรที่ 31888/16234 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15324 โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (ครั้งที่ 2) ของคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14975 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14873 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 26201/15514 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14872 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2545 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 23956/15410 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14860 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินเกรย์แวก เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2548 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกับ คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14858 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2563 เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14857 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14856 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดเกรย์แวก เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกับ คำขอประทานบัตรที่ 2/2548 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14855 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 10/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 11/2559 และคำขอประทานบัตรที่ 12/2559 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14799 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินแอนดีไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤฒิพงษ์ ก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25605/15508 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
คู่มือการใช้งาน
ระบบผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน | ระบบฐานข้อมูล EIA | ระบบการยื่นรายงาน Monitor

Loading...