Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
4/2566
เริ่มวันที่ :
05/04/2566
หมดอายุวันที่ :
04/04/2569
ที่อยู่ :
เลขที่ 14/21-22 หมู่ที่ 15 โครงการคาสเคด บางนา ถนน - ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
0-2138-3658-9
โทรสาร :
0-2138-3659
อีเมล :
abenengineering.namtal@gmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 กล้า มณีโชติ3 ปี อนุญาต
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 3 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 กล้า มณีโชติ3 ปี อนุญาต
2 มัธภานาฏ เลิศวิลัย3 ปี อนุญาต
3 พิมลพร กุดสง2 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 ชนาภัทร หมื่นระวัง - ไม่มีใบอนุญาต
2 สมพร เพียรการ - ไม่มีใบอนุญาต
3 วิไลศรี มณีโชติ - ไม่มีใบอนุญาต
4 รวิวรรณ คำอ้น - ไม่มีใบอนุญาต
5 พิมภาภรณ์ แสนเสนาะ - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 295 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256706-26 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ชนิดหินแอนดีไซต์ และชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท เอส.วี.ดี.ศิลา จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2565 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร และหมู่ที่ 9 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เหมืองแร่ รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256706-18 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและชนิดหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 2/2564 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ คำขอประทานบัตรที่ 3/2564, 4/2564, 5/2564 และ 6/2564 ตั้งอยู่ที่ ตำบลทับกวาง ตำบลท่าคล้อ และตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โครงการที่อยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256706-13 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาปราณ คำขอประทานบัตรที่ 4/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกับ คำขอประทานบัตรที่ 3/2560 ของบริษัท โรงโม่สยามปราณ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เหมืองแร่ รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256706-12 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท โรงโม่สยามปราณ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 3/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกับ คำขอประทานบัตรที่ 4/2560 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาปราณ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เหมืองแร่ รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256508-43 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของ บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 2/2563 เหมืองแร่ อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256703-44 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท สหศิลาแก้ว จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 2/2564 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 26325/16341 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เหมืองแร่ รับรายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม (ตามมติ คชก.) เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256703-38 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ภูทองอันดา จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 4/2559 เหมืองแร่ ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256703-20 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 3/2560 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล คำขอประทานบัตรที่ 2/2560 ตั้งอยู่ที่ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256703-17 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล คำขอประทานบัตรที่ 2/2560 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับบริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 3/2560 ตั้งอยู่ที่ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256701-28 แร่สัมพันธ์ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 10/2559 เหมืองแร่ อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256612-65 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์ ของบริษัท โชคพนาไมนิ่ง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 9/2560 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เหมืองแร่ ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256612-53 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท อารักษ์เทรดดิ้ง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 2/2562 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21388/15469, ประทานบัตรที่ 21399/15856 และคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 3/2563 (ประทานบัตรที่ 21372/15606) ของบริษัท ทัศนาชลบุรี จำกัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และประทานบัตรที่ 21396/15737 ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และประทานบัตรที่ 21371/15373 ของบริษัท บี.อาร์.เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2563 (ประทานบัตรที่ 21391/15608) ของบริษัท ธารรัก จำกัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และคำประทานบัตรที่ 1/2562 ของ บริษัท สุวลี จำกัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2563 (ประทานบัตรที่ 21387/15598) ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ชนิดแร่ เหมืองแร่ รายงานฉบับสมบูรณ์ไม่ครบถ้วน รายละเอียด
รายละเอียด 256612-52 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุวลี จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 21388/15469, ประทานบัตรที่ 21399/15856 และคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 3/2563 (ประทานบัตรที่ 21372/15606) ของบริษัท ทัศนาชลบุรี จำกัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และประทานบัตรที่ 21396/15737 ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และประทานบัตรที่ 21371/15373 ของบริษัท บี.อาร์.เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2563 (ประทานบัตรที่ 21391/15608) ของบริษัท ธารรัก จำกัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และคำประทานบัตรที่ 2/2562 ของบริษัท อารักษ์เทรดดิ้ง จำกัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2563 (ประทานบัตรที่ 21387/15598) ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ชนิดแร เหมืองแร่ รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256610-57 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเวียงเหาะ เหมืองแร่ รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256610-36 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินเกรย์แวกของบริษัท สหกิจภักดี จากัด เหมืองแร่ สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256610-19 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ดอนสักศิลาทอง จำกัด เหมืองแร่ รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 10081 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน (เพื่อทำปูนขาว) ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดดินดาน (เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์) และชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ประทานบัตรที่ 32450/15795 เหมืองแร่ สพ. รับทราบการขอถอนรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256610-7 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาสานนท์ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 5/2563 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256609-71 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่ควอตซ์ ของบริษัท ทรัพย์มงคล จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2565 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เหมืองแร่ รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256609-28 บริษัท ดอนสักศิลาทอง จำกัด เหมืองแร่ จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด


Loading...