Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
กรมท่าอากาศยาน
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0994000158084
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 71 ซอย งามดูพลี ถนน พระรามที่ 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ :
022870320
โทรสาร :
022863808
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 34 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256607-46 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-8 โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานระนอง จังหวัดระนอง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-7 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนราธิวาส โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-6 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256502-31 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการปรับปรุงกายภาพและก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256502-30 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256502-29 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานลำปาง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14714 โครงการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14361 โครงการ ปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรัง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9843 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอุดรธานี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9823 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานพิษณุโลก โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9821 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9808 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6455 โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 4516 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างฐานบินเฮลิคอปเตอร์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จำกัด (ภายในพื้นที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 3905 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานปาย โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 3769 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น (โครงการปรับปรุงกายภาพท่าอากาศยานขอนแก่น) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 2611 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานน่าน โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 1950 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแพร่ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 1947 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานกระบี่ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...