Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เทสโก้ จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
22/2563
เริ่มวันที่ :
23/09/2563
หมดอายุวันที่ :
22/09/2566
ที่อยู่ :
เลขที่ 21/11-14 ซอย สุขุมวิท ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
0-2259-6575
โทรสาร :
0-2258-1313
อีเมล :
tesco@tescoconsult.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 4 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางดารณี ต.เจริญ - - ไทย
2 นางสาวระพีวรรณ อ่อนน้อม - - ไทย
3 นางสาวมณฑยา เซ่งศรี - - ไทย
4 นายพิเศษ เสนาวงษ์ - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 20 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางอรพินท์ คงเดชอดิศักดิ์ - - ไทย
2 นายเผ่าพงศ์ นิติเกษตรสุนทร - -
3 นางสาวสมฤดี แจ้งประจักษ์ - -
4 นายไพรัช มามีเกตุ - -
5 นางสาวนันจิรา จรเดช - -
6 นายภัทรพงศ์ สถิตบรรจง - - ไทย
7 นายภาคภูมิ ภิรมย์ภักดิ์ - - ไทย
8 นางสาวชวลี ณรงค์ - - ไทย
9 นางสาวพัชรี ชลาประเสริฐ - -
10 นายกนิษฐวุฒิ คงสกูล - - ไทย
11 นางสาวบุณิกา อินทนี - - ไทย
12 นางสาวสุนทรารัตน์ ศักดิ์ทอง - - ไทย
13 นางสาวไพลิน แหยมสด - - ไทย
14 นางสาวอาจิณี คงแย้ม - - ไทย
15 นางสาวพิมพ์ผกา สุวรรณมาลี - - ไทย
16 นางสาวเครือรัตน์ หนูพุ่ม - - ไทย
17 นางสาวปนัดดา เรืองจันทร์ - - ไทย
18 นายชาญณฤทธิ์ โฉมช่วย - - ไทย
19 นางสาวจิราพร คำใบ - - -
20 นางสาวธิดารัตน์ มณีศรี - - -
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 201 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256506-65 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ ครั้งที่ 2 (การติดตั้งหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์) ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-19 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-96 โครงการทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาหลัก-ลำแก่น โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 15365 โครงการโรงงานผลิตคลอ-อัลคาลีและอีพิคลอโรไฮดริน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15141 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15140 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอ-อัลคาลีและอีพิคลอไรไฮตริน ครั้งที่ 6 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15139 โครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดระยอง (ระยะที่ 2 และระยะที่3/1) ของการเคหะแห่งชาติ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15138 โครงการ ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15137 โครงการ ผลิตเอทานอล ของบริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15136 โครงการ ซิตี้ โฮม แอท ศรีนครินทร์ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15135 โครงการ ลุมพินี วิลล์ รามอินทรา 2 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14982 โครงการลุมพินี เพลส พระราม 4 - สาทร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14355 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ ของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14023 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอ-อัลคาลีและอีพิคลอไรไฮตริน ครั้งที่ 7 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13488 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานคลอร์-แอลคาไล ของบริษัทสยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13462 โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงานหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลิง พลังงานความร้อนจากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตรายและความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ (ส่วนที่ 2 ขนาด 30 เมกะวัตถ์) (ครั้งที่ 1) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13178 รายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลานจอดรถที่ 4 ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล ศูนย์การค้าสยามสแควร์ (บล็อก L) (โครงการโรงแรม) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13038 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12923 โครงการ ทางพิเศษสายอุดรรัถยา - พระนครศรีอยุธยา โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12104 โครงการศูนย์อุตสาหกรรมสระบุรี อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...