Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
15365
ชื่อโครงการ :
โครงการโรงงานผลิตคลอ-อัลคาลีและอีพิคลอโรไฮดริน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
11/06/2564
ประเภทโครงการ :
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี
ประเภทโครงการรอง :
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ มีกระบวนการผลิตทางเคมี
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
-
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :

ลำดับ ชื่อโครงการ เลขที่รายงาน วันที่แจ้งเห็นชอบ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอ-อัลคาลีและอีพิคลอไรไฮดริน (ครั้งที่ 8) บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 256607-58 10/01/2566
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอ-อัลคาลีและอีพิคลอไรไฮดริน (ครั้งที่ 7) บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 14023 29/11/2562
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอ-อัลคาลีและอีพิคลอไรไฮดริน (ครั้งที่ 6) บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 15140 07/08/2560
4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอ-อัลคาลีและอีพิคลอโรไฮดริน (ครั้งที่ 3) บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 5637 25/03/2554
5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตคลอ-อัลคาลีและอีพิคลอโรไฮดรินภายใต้โครงการติดตั้ง Chlorine Vaporizer, Wet Scrubber ของ HCl Section และการปรับเปลี่ยนขนาดถังบรรจุคลอรีนเหลว บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 4565 18/06/2552
6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหน่วยผลิตอีพิคลอโรไฮดรินนำร่อง (ECH Pilot Plant) บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3423 02/06/2551
7 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตคลอ-อัลคาลีและอีพิคคลอไรไฮดริน บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2775 06/05/2549


Loading...