Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256506-122
ชื่อโครงการ :
โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ (ช่วงที่ 1 : นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ
ประเภทโครงการรอง :
-
ที่ตั้งโครงการ :
- ซอย- ถนน- ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 63000
ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดำเนินโครงการ
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...