Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
29/2564
เริ่มวันที่ :
29/12/2564
หมดอายุวันที่ :
28/12/2567
ที่อยู่ :
เลขที่ 196/10-12 ซอย ซอยประดิพัทธ์ 14 ถนน ถนนประดิพัทธ์ แขวง พญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-270-8899 ต่อ 612 และ 086-341-2187
โทรสาร :
021062513
อีเมล :
sts.envi@yahoo.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 วสันต์ วัฒนะรัตน์3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 9 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 ภูมินทร์ ทรงไพบูลย์ - ไม่มีใบอนุญาต
2 ชาตรี เสกรัมย์ - ไม่มีใบอนุญาต
3 ชัชชัย อภินันทิตยา - ไม่มีใบอนุญาต
4 แผด ศรีลาชัย - ไม่มีใบอนุญาต
5 รัตนะ ดอกแย้ม - ไม่มีใบอนุญาต
6 กมลลักษณ์ มูลศรี - ไม่มีใบอนุญาต
7 อุไรวรรณ ปะตินัดตัง - ไม่มีใบอนุญาต
8 ณัฐพล ศรีสุโน - ไม่มีใบอนุญาต
9 ยุทธนา เทพทอง - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 114 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256504-133 โครงการเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ำห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15131 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13194 โครงการเคหะชุมชนดินแดง 5 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13167 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินปูน คำขอประทานบัตรที่ 33/2531 (ประทานบัตรที่ 24898/15030) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12070 โครงการเหมืองแร่หินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ประทานบัตรที่ 28055/14788 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11923 โครงการบางกอกอะพาร์ทเม้นท์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11442 โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 27893/15031-27896/15034, 27917/15534, 27918/15035, 27831/15036, 27924/15037 เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11288 โครงการเคปพันวา (Cape Panwa Hotel) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9885 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานปูนซีเมนต์ (โรงที่ 4) ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9339 โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9110 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลชิงโค (บริเวณหาดทรายแก้ว) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 7785 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นที่ปากตะโก จังหวัดชุมพร โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 7503 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคาโปรแลคตัม (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7387 โครงการเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ำเขาตะเกียบ ของกรมเจ้าท่า โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7114 โครงการถมทะเลเพื่อประโยชน์สำหรับการย้ายที่ตั้งด่านท่าเรือและปรับปรุงระบบจราจร ท่าเรือน้ำลึกสงขลา โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6742 โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6351 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงราย (ริมกก) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 5999 โครงการท่าเทียบเรือสำราญกีฬา เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 5479 โครงการไทวัสดุ สาขาชะอำ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 3911 โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...