Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
29/2564
เริ่มวันที่ :
29/12/2564
หมดอายุวันที่ :
28/12/2567
ที่อยู่ :
เลขที่ 196/10-12 ซอย ซอยประดิพัทธ์ 14 ถนน ถนนประดิพัทธ์ แขวง พญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-270-8899ต่อ612 และ 086-341-2187
โทรสาร :
022798170
อีเมล :
sts.envi@yahoo.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายวสันต์ วัฒนะรัตน์ - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 11 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายภูมินทร์ ทรงไพบูลย์ - - ไทย
2 นางสาวจันทิมา จรัสกุล - - ไทย
3 นางสาวอุษา สุขประเสริฐ - - ไทย
4 ชาตรี เสกรัมย์ - - ไทย
5 นายชัชชัย อภินันทิตยา - - ไทย
6 นายแผด ศรีลาชัย - - ไทย
7 นางสาวเยาวลักษณ์ จรัสเอี่ยม - - ไทย
8 นายรัตนะ ดอกแย้ม - - ไทย
9 กมลลักษณ์ มูลศรี - - ไทย
10 อุไรวรรณ ปะตินัดตัง - - ไทย
11 ณัฐพล ศรีสุโน - - ไทย
จำนวนรายงานทั้งหมด 112 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 15132 โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ของการเคหะแห่งชาติ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15131 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ของกรมธนารักษ์ คมนาคม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13194 โครงการเคหะชุมชนดินแดง 5 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13167 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินปูน ประทานบัตรที่ 24898/15030 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12070 โครงการเหมืองแร่หินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ประทานบัตรที่ 28055/14788 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11923 โครงการบางกอกอะพาร์ทเม้นท์ ของบริษัท บางกอกอะพาร์ทเม้นท์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11442 โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 27893/15031-27896/15034, 27917/15534, 27918/15035, 27831/15036, 27924/15037 เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11288 โครงการเคปพันวา (Cape Panwa Hotel) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9885 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานปูนซีเมนต์ (โรงที่ 4) อุตสาหกรรม เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9339 โครงการ ท่าเทียบเรือของบริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) คมนาคม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9110 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลชิงโค (บริเวณหาดทรายแก้ว) คมนาคม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 7785 โครงการ ก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น (ปากตะโก จังหวัดชุมพร) ของกรมเจ้าท่า คมนาคม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 7503 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตคาโปรแลคตัม ครั้งที่ 3 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7387 โครงการเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ำเขาตะเกียบ ของกรมเจ้าท่า คมนาคม เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7114 โครงการถมทะเลเพื่อประโยชน์สำหรับการย้ายที่ตั้งด่านท่าเรือและปรับปรุงระบบจราจรท่าเรือน้ำลึกสงขลา ของ กรมธนารักษ์ คมนาคม เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6742 โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6351 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงราย (ริมกก) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 5999 โครงการ ท่าเทียบเรือสำราญกีฬา เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา คมนาคม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 5479 โครงการไทวัสดุ สาขาชะอำ ของบริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 3911 โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด คมนาคม เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
คู่มือการใช้งาน
ระบบผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน | ระบบฐานข้อมูล EIA | ระบบการยื่นรายงาน Monitor

Loading...