Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
11442
ชื่อโครงการ :
โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 27893/15031-27896/15034, 27917/15534, 27918/15035, 27831/15036, 27924/15037
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
07/06/2537
ประเภทโครงการ :
เหมืองแร่
ประเภทโครงการรอง :
เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์, เหมืองแร่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ/อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :


Loading...