Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
26/2564
เริ่มวันที่ :
27/11/2564
หมดอายุวันที่ :
26/11/2567
ที่อยู่ :
เลขที่ 281 ซอย ซอยพานิชอนันต์ ถนน ถนนสุขุมวิท 71 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
0-2713-3888
โทรสาร :
0-2713-3889 ต่อ 255
อีเมล :
eiaseatec@yahoo.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 สายันต์ บุญพิทักษ์3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 8 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 นพดล กรุดนาค - ไม่มีใบอนุญาต
2 ธัญยธรณ์ สิงห์เรือง - ไม่มีใบอนุญาต
3 เบญจวรรณ ทองแก้ว - ไม่มีใบอนุญาต
4 สาวิตรี แกเรียส - ไม่มีใบอนุญาต
5 กัลยาณี บุญถูก - ไม่มีใบอนุญาต
6 ผาณิต บุญสุวรรณ - ไม่มีใบอนุญาต
7 ณภัทร โชติมงคล - ไม่มีใบอนุญาต
8 สุรพงษ์ คิดเกิด - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 72 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256702-58 ท่าเทียบเรือของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256609-59 โครงการ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ตส่วนขยาย (New Wing) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9353 โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 (820 เมกะวัตต์) พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256603-82 โครงการปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือท่าเลน จังหวัดกระบี่ ของกรมเจ้าท่า โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-46 โครงการปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือมาเนาะห์ จังหวัดพังงา ของกรมเจ้าท่า โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-45 โครงการปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือช่องหลาด จังหวัดพังงา ของกรมเจ้าท่า โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256601-32 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส่วนขยายของบริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256509-114 โครงการปรับปรุงและขยายท่าเทียบเรือของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-102 โครงการทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอนอำเภอดอยสะเก็ต - บ้านแม่เจดีย์ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-7 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-43 โครงการ ท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้า ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-6 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15182 การเปลี่นแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดิน โมเดอร์นโฮมซิตี้ (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่ 14) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14989 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ พี.เอช.อาร์ โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14792 โครงการโรงรีดเหล็กรูปพรรณ และโรงหลอมเหล็ก บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14308 โครงการ บ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13692 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12913 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : การก่อสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภคตามแผนงานพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11866 โครงการโรงแรมยัลริเวอร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10670 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : การปรับปรุง Runway Strip, RESA และทางขับขนานท่าอากาศยานภูเก็ต โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...