Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
26/2564
เริ่มวันที่ :
27/11/2564
หมดอายุวันที่ :
26/11/2567
ที่อยู่ :
เลขที่ 281 ซอย ซอยพานิชอนันต์ ถนน ถนนสุขุมวิท 71 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
0-2713-3888
โทรสาร :
0-2713-3889 ต่อ 255
อีเมล :
eiaseatec@yahoo.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 สายันต์ บุญพิทักษ์3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 9 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 นพดล กรุดนาค - ไม่มีใบอนุญาต
2 ธัญยธรณ์ สิงห์เรือง - ไม่มีใบอนุญาต
3 เบญจวรรณ ทองแก้ว - ไม่มีใบอนุญาต
4 สาวิตรี แกเรียส - ไม่มีใบอนุญาต
5 กัลยาณี บุญถูก - ไม่มีใบอนุญาต
6 ผาณิต บุญสุวรรณ - ไม่มีใบอนุญาต
7 ณภัทร โชติมงคล - ไม่มีใบอนุญาต
8 สุรพงษ์ คิดเกิด - ไม่มีใบอนุญาต
9 สมบูรณ์ พรมเสน - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 63 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256601-32 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส่วนขยายของบริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256509-114 โครงการปรับปรุงและขยายท่าเทียบเรือของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256508-102 โครงการทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอนอำเภอดอยสะเก็ต - บ้านแม่เจดีย์ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-7 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-43 โครงการ ท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้า ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-6 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15182 รายงานการเปลี่นแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดิน โมเดอร์นโฮมซิตี้ (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่ 14) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14989 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ พี.เอช.อาร์ โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14792 โครงการโรงรีดเหล็กรูปพรรณ และโรงหลอมเหล็ก ของบริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14308 โครงการ บ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13692 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12913 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ: การก่อสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภคตามแผนงานพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11866 โครงการโรงแรมยัลริเวอร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10670 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : การปรับปรุง Runway Strip,RESA และทางขับขนานท่าอากาศยานภูเก็ต โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9888 โครงการ ปรับปรุงท่าเทียบเรือ และติดตั้งเครื่องจักรลำเลียงถ่านหินจากเรือแบบปิด (Screw Unloader) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9852 โครงการศึกษาความเหมาะสม ของระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9818 โครงการ ขยายท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9809 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9745 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 : การพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9735 โครงการ จรรยวรรธอพาร์ทเมนท์ @ บางนา กม.8 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...