Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
26/2564
เริ่มวันที่ :
27/11/2564
หมดอายุวันที่ :
26/11/2567
ที่อยู่ :
เลขที่ 281 ซอย ซอยพานิชอนันต์ ถนน ถนนสุขุมวิท 71 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
0-2713-3888
โทรสาร :
0-2713-3889 ต่อ 255
อีเมล :
eiaseatec@yahoo.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายสายันต์ บุญพิทักษ์ - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 9 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายนพดล กรุดนาค - - ไทย
2 นางธัญยธรณ์ สิงห์เรือง - - ไทย
3 นางสาวเบญจวรรณ ทองแก้ว - - ไทย
4 นางสาวสาวิตรี แกเรียส - - ไทย
5 นางสาวกัลยาณี บุญถูก - - ไทย
6 นางสาวผาณิต บุญสุวรรณ - -
7 นายณภัทร โชติมงคล - - ไทย
8 นายสุรพงษ์ คิดเกิด - - ไทย
9 นายสมบูรณ์ พรมเสน - - ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 61 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256505-7 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-43 โครงการ ท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้า ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-6 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15182 รายงานการเปลี่นแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดิน โมเดอร์นโฮมซิตี้ (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่ 14) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14989 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ พี.เอช.อาร์ โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14792 โครงการโรงรีดเหล็กรูปพรรณ และโรงหลอมเหล็ก ของบริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14308 โครงการ บ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13692 โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12913 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ: การก่อสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภคตามแผนงานพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11866 โครงการโรงแรมยัลริเวอร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10670 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : การปรับปรุง Runway Strip,RESA และทางขับขนานท่าอากาศยานภูเก็ต โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9888 โครงการ ปรับปรุงท่าเทียบเรือ และติดตั้งเครื่องจักรลำเลียงถ่านหินจากเรือแบบปิด (Screw Unloader) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9852 โครงการศึกษาความเหมาะสม ของระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9818 โครงการ ขยายท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9809 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9745 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 : การพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9735 โครงการ จรรยวรรธอพาร์ทเมนท์ @ บางนา กม.8 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9734 โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม Khao Yai Foresta อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9445 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสุราษฎร์ธานี พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9353 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...