Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
1/2565
เริ่มวันที่ :
20/01/2565
หมดอายุวันที่ :
19/01/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ 123/726 ซอย ซ.กีรทรัพย์ ถนน ถ.นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
0-2510-8278
โทรสาร :
0-2948-5654
อีเมล :
encad2539@Gmail.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายกฤษดารักษ์ แพรัตกุล - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 11 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางสาวศรันย์รักษ์ จิตสุภาพ - -
2 นางสาวทัศวรรณ สัมพันธารักษ์ - -
3 นายจริงจิตร์ ภู่พรประเสริฐ - - ไทย
4 นางสาวจุฑารัตน์ ควรดี - - ไทย
5 นางสาวลินดา โยธาคึก - - ไทย
6 นางสาวธาริณี วชิรวัฒนกุล - - ไทย
7 นางสาวณัฐณิกา วงค์พันธุ์ - - ไทย
8 นางสาวสุภัตรา ปรีชา - - ไทย
9 นางสาวปิยะนุช การะพงศ์ - - ไทย
10 นางสาวเมธาวี บุณรังศรี - - ไทย
11 นางสาวสุนิสา รูปพรมราช - - ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 53 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256504-107 โครงการ ปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้ำโก-ลก โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15286 โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15102 โครงการปัญจทรัพย์ สวีท ของบริษัท ปัญจทรัพย์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15076 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเตี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14241 โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองบึงกาฬ กม. 0+000 (บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 222 กม. 123+430) - กม. 2+276 (บริเวณจุดตัดทางหลวงชนบทหมายเลข บก. 3217) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9802 โครงการประกอบการขออนุญาต ที่ขึ้น-ลงชั่วคราวของอากาศยาน บริเวณอ่าวละบาเกา เกาะพีพีดอน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7776 โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6455 โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 5889 โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดปราจีนบุรี ระยะที่ 3/2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 5772 โครงการ เอสโทร คอนโดมิเนียม (Astro Condominium) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 5664 โครงการ เจ้าฟ้าการ์เด้นโฮม 3 (เกาะแก้ว) จำนวน 1,035 แปลง (การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 5093 โครงการ Condolette Light Convent อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 5028 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ชัยลัดดา อพาร์ทเมนต์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 4188 โครงการบ้านภัสสร 19 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 4172 โครงการ Condolette Ladprao อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 3905 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานปาย โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 3634 โครงการ THE SEED CHAENG WATTHANA อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 3337 โครงการบ้านพฤกษา 28/1 (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 3325 โครงการ The Seed Phaholyothin อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 3251 โครงการงานจ้างออกแบบอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ตุลาการ และข้าราชการศาลยุติธรรมพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบของศาลจังหวัดภูเก็ต ศาลอุทธรณ์ภาค8 ศาลแรงงานภาค 8 และ ศาลจังหวัดภูเก็ต แผนก คดีเยาวชนและครอบครัว อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...