Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
1/2565
เริ่มวันที่ :
20/01/2565
หมดอายุวันที่ :
19/01/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ 123/726 ซอย ซ.กีรทรัพย์ ถนน ถ.นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
0-2510-8278
โทรสาร :
0-2948-5654
อีเมล :
encad2539@Gmail.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 กฤษดารักษ์ แพรัตกุล3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 ศรันย์รักษ์ จิตสุภาพ - ไม่มีใบอนุญาต
2 ทัศวรรณ สัมพันธารักษ์ - ไม่มีใบอนุญาต
3 จริงจิตร์ ภู่พรประเสริฐ - ไม่มีใบอนุญาต
4 จุฑารัตน์ ควรดี - ไม่มีใบอนุญาต
5 ลินดา โยธาคึก - ไม่มีใบอนุญาต
6 สุภัตรา ปรีชา - ไม่มีใบอนุญาต
7 ปิยะนุช การะพงศ์ - ไม่มีใบอนุญาต
8 เมธาวี แสนสุริวงค์ - ไม่มีใบอนุญาต
9 อดิศักดิ์ ปัญญาวงค์ - ไม่มีใบอนุญาต
10 ปฏิมา ใช้ช่ำชอง - ไม่มีใบอนุญาต
11 ทิพย์วารี ปัญญาเอก - ไม่มีใบอนุญาต
12 กัญญารัตน์ ฤทธิ์ศิลา - ไม่มีใบอนุญาต
13 สุพัตรา สงฤทธิ์ - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 66 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256605-32 อ่างเก็บน้ำนางั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาแหล่งน้ำ ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256603-71 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำนางั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาแหล่งน้ำ สพ. รับทราบการขอถอนรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-98 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 2188 โครงการขยายกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาลและสารให้ความหวานจากมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน สผ. รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 256601-2 ทางหลวงหมายเลข 214 อ.จตุรพักตรพิมาน – อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256512-47 ทางหลวงหมายเลข 214 อ.จตุรพักตรพิมาน – อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256512-3 โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงหมายเลข 1421 สายหัวดอย-บ้านใหม่พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256509-80 โครงการทางหลวงหมายเลข 212 อำเภอปากคาด – บ้านสมประสงค์ จังหวัดบึงกาฬ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256509-43 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 212 อ.ปากคาด-บ.สมประสงค์ จ.บึงกาฬ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256509-42 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 212 อ.ปากคาด-บ.สมประสงค์ จ.บึงกาฬ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256508-80 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางละมุง บนทางหลวงหมายเลข 3 กม.132+430 จ.ชลบุรี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-107 โครงการ ปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้ำโก-ลก โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15286 โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15102 โครงการปัญจทรัพย์ สวีท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15076 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเตี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14241 โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองบึงกาฬ กม. 0+000 (บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 222 กม. 123+430) - กม. 2+276 (บริเวณจุดตัดทางหลวงชนบทหมายเลข บก. 3217) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9802 โครงการประกอบการขออนุญาต ที่ขึ้น-ลงชั่วคราวของอากาศยาน บริเวณอ่าวละบาเกา เกาะพีพีดอน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7776 โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6455 โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 5889 โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดปราจีนบุรี ระยะที่ 3/2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...