Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เอ็นทิค จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
11/2564
เริ่มวันที่ :
07/05/2564
หมดอายุวันที่ :
06/05/2567
ที่อยู่ :
เลขที่ 3/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ถนน ประเสริฐมนูกิจ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
0-2379-0141-2
โทรสาร :
0-2379-0143-4
อีเมล :
info@enticcompany.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 3 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 ปรีดา ทองสุขงาม3 ปี อนุญาต
2 มนตรี บุญนาค3 ปี อนุญาต
3 บรรจบ กิติกาศ3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 15 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 ณัฐฐา รัตตกุล - ไม่มีใบอนุญาต
2 วินิตตา สวนมอญ - ไม่มีใบอนุญาต
3 สุกานดา แก้วอำไพ - ไม่มีใบอนุญาต
4 รตพร นะมาตร์ - ไม่มีใบอนุญาต
5 สุรเดช พุกซื่อตรง - ไม่มีใบอนุญาต
6 ธีรพันธ์ พุฒยืน - ไม่มีใบอนุญาต
7 วิลาวรรณ จรูญพรพันธุ์ - ไม่มีใบอนุญาต
8 ทิพติยา มะลิรัตน์ - ไม่มีใบอนุญาต
9 ณิชชารีย์ พรหมวิสุทธิพล - ไม่มีใบอนุญาต
10 ณหทัย อรรคนิตย์ - ไม่มีใบอนุญาต
11 อภิชาติ จันทร์แสงกุล - ไม่มีใบอนุญาต
12 อภิศักดิ์ เพ็งพิทักษ์ - ไม่มีใบอนุญาต
13 กรกฏ ภิรมย์รัตน์ - ไม่มีใบอนุญาต
14 ศราวุธ สุพรมอินทร์ - ไม่มีใบอนุญาต
15 สุดารัตน์ แสนใจวุฒิ - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 151 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256602-2 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256601-62 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ หจก. ทรายแก้วโลจิสติกส์ และสถานีบริการบริการก๊าซธรรมชาติหินซ้อนเซอร์วิส (ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256512-63 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ พลังงาน อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 256511-31 โครงการท่าเทียบเรือทรัพย์สถาพรคลังสินค้า โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 256510-33 โครงการท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256510-19 โครงการท่าเทียบเรือจัมโบ้ เจตตี้ โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256510-17 โครงการท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี่ โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256509-92 โครงการขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และส่วนประกอบอื่น ๆ ท่าอากาศยานเบตง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 256508-114 The Key Phetkasem48 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256508-112 The Key MRT Phetkasem48 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256508-33 โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ระยอง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256505-74 โครงการท่าเทียบเรือสำราญกีฬา กรีนพอร์ท มารีน่า ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-63 โครงการการเปลี่ยนแปลงแนวท่อขนส่งน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ช่วงพญาไท - บางซื่อ และช่วงบางซื่อ - บ้านกลางกรุง) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-43 โครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก ตำบลคลองขุด ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-31 โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อุบลราชธานี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-22 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์เชื่อมระหว่างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 และโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15453 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15451 โครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์อุบลราชธานี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15275 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15272 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...