Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เอ็นทิค จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
11/2564
เริ่มวันที่ :
07/05/2564
หมดอายุวันที่ :
06/05/2567
ที่อยู่ :
เลขที่ 3/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ถนน ประเสริฐมนูกิจ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
0-2379-0141-2
โทรสาร :
0-2379-0143-4
อีเมล :
info@enticcompany.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 ปรีดา ทองสุขงาม3 ปี อนุญาต
2 มนตรี บุญนาค3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 18 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 วินิตตา สวนมอญ - ไม่มีใบอนุญาต
2 สุกานดา แก้วอำไพ - ไม่มีใบอนุญาต
3 รตพร นะมาตร์ - ไม่มีใบอนุญาต
4 สุรเดช พุกซื่อตรง - ไม่มีใบอนุญาต
5 วิลาวรรณ จรูญพรพันธุ์ - ไม่มีใบอนุญาต
6 ทิพติยา มะลิรัตน์ - ไม่มีใบอนุญาต
7 ณิชชารีย์ พรหมวิสุทธิพล - ไม่มีใบอนุญาต
8 ณหทัย อรรคนิตย์ - ไม่มีใบอนุญาต
9 อภิชาติ จันทร์แสงกุล - ไม่มีใบอนุญาต
10 อภิศักดิ์ เพ็งพิทักษ์ - ไม่มีใบอนุญาต
11 ภาณุพงษ์ สถิตวัฒนาพร - ไม่มีใบอนุญาต
12 ณัฏฐ์วสินทร์ โสภา - ไม่มีใบอนุญาต
13 ปรินทร ชวนชัยรัตน์ - ไม่มีใบอนุญาต
14 กรกฏ ภิรมย์รัตน์ - ไม่มีใบอนุญาต
15 ศราวุธ สุพรมอินทร์ - ไม่มีใบอนุญาต
16 สุดารัตน์ แสนใจวุฒิ - ไม่มีใบอนุญาต
17 อาทิตย์ เชาวนาภรณ์ - ไม่มีใบอนุญาต
18 แก้วใจ ครังระหัด - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 166 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256704-36 โครงการส่วนต่อขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (สระบุรี – อ่างทอง) พลังงาน รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256701-35 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256612-59 โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ระยอง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 4348 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 1 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256609-3 โครงการการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15453 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง พลังงาน คชก. รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 15453 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง พลังงาน สพ. รับทราบการขอถอนรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256608-26 โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ระยอง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 9631 โครงการโรงไฟฟ้านนทรี พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256606-21 โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ระยอง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256605-38 โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้นำรายงานเสนอ กก.วล. ต่อไป รายละเอียด
รายละเอียด 256605-10 โครงการทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองกระบี่ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11521 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4 พลังงาน คชก. รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 256604-36 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสนามบินสุโขทัย โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-23 โครงการท่าเทียบเรืองเหมืองแร่นำสินพัฒนา อำเภอบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-2 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256601-62 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ หจก. ทรายแก้วโลจิสติกส์ และสถานีบริการบริการก๊าซธรรมชาติหินซ้อนเซอร์วิส (ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256512-63 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256511-31 โครงการท่าเทียบเรือทรัพย์สถาพรคลังสินค้า โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256510-68 โครงการท่าเทียบเรือนิมฟ์สุวรรณ โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...