Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เอ็นทิค จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
11/2564
เริ่มวันที่ :
07/05/2564
หมดอายุวันที่ :
06/05/2567
ที่อยู่ :
เลขที่ 3/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ถนน ประเสริฐมนูกิจ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
0-2379-0141-2
โทรสาร :
0-2379-0143-4
อีเมล :
info@enticcompany.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 3 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายปรีดา ทองสุขงาม - - ไทย
2 นายมนตรี บุญนาค - - ไทย
3 นายบรรจบ กิติกาศ - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 18 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางสาวณัฐฐา รัตตกุล - - ไทย
2 นางสาววินิตตา สวนมอญ - - ไทย
3 นางสาวสุกานดา แก้วอำไพ - - ไทย
4 นางสาวรตพร นะมาตร์ - - ไทย
5 นายสุรเดช พุกซื่อตรง - - ไทย
6 นายธีรพันธ์ พุฒยืน - - ไทย
7 นางสาววิลาวรรณ จรูญพรพันธุ์ - - ไทย
8 นางสาวทิพติยา มะลิรัตน์ - - ไทย
9 นางณิชชารีย์ พรหมวิสุทธิพล - - ไทย
10 นางสาวณหทัย อรรคนิตย์ - - ไทย
11 นายอภิชาติ จันทร์แสงกุล - -
12 นายธนภูมิ ฑีฆะวัฒนดำรงกุล - - ไทย
13 นายกัญจน์ กุณธูป - - ไทย
14 นายแดนยุทธ จันทร์เศรษฐี - - ไทย
15 นายอภิศักดิ์ เพ็งพิทักษ์ - - ไทย
16 นายเอกชัย เสนานุช - - ไทย
17 นางสาวทิพย์สุคนธ์ เนื้อทอง - - ไทย
18 นางสาวสุธีรา วรรณภพ - - ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 141 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256508-33 โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ระยอง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256505-74 โครงการท่าเทียบเรือสำราญกีฬา กรีนพอร์ท มารีน่า ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-63 โครงการการเปลี่ยนแปลงแนวท่อขนส่งน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ช่วงพญาไท - บางซื่อ และช่วงบางซื่อ - บ้านกลางกรุง) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-43 โครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก ตำบลคลองขุด ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-31 โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์ อุบลราชธานี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-22 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์เชื่อมระหว่างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 และโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15453 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15451 โครงการ โรงพยาบาลสินแพทย์อุบลราชธานี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15275 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15272 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15238 โครงการ The Key พระราม 9 - ศรีนครินทร์ เฟส 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14974 โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14969 โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14947 โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ขนาด 6 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Feed-In Tariff ( FiT ) จังหวัดกระบี่ พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14907 โครงการ The Key พระราม 9 - ศรีนครินทร์ เฟส 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14778 โครงการ เดอะคิวบ์ เซาท์ แจ้งวัฒนะ 15/1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14745 โครงการ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14484 โครงการ The Key พระราม 3 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14409 โครงการ ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เซนจ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14362 โครงการ ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (สี่แยก P.M.Y.) - ถนนเลียบทะเลระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...