Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256704-36
ชื่อโครงการ :
โครงการส่วนต่อขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (สระบุรี – อ่างทอง)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
พลังงาน
ประเภทโครงการรอง :
ระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ํามันเชื้อเพลิงทางท่อ
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดำเนินโครงการ
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...