Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105534068662
วันที่จดทะเบียน :
22/07/2534
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 424 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง เขตดอนเมือง เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ :
025746180
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 5 รายงาน
เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ
256505-63 โครงการการเปลี่ยนแปลงแนวท่อขนส่งน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ช่วงพญาไท - บางซื่อ และช่วงบางซื่อ - บ้านกลางกรุง) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
256503-23 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อขนส่งน้ำมันไปท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ (สุวรรณภูมิ) ครั้งที่ 1 (งานซ่อมแนวท่อช่วงโรงพยาบาลเพชรเวชถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางกะปิ) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
14974 โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
10998 โครงการ ขยายระบบท่อส่งน้ำมันไปภาคเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
2189 โครงการวางท่อส่งน้ำมันไปยังท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ (สุวรรณภูมิ) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...