Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
3106
ชื่อโครงการ :
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
07/08/2550
ประเภทโครงการ :
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน
ประเภทโครงการรอง :
นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม หรือ โครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ :
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
-
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :

ลำดับ ชื่อโครงการ เลขที่รายงาน วันที่แจ้งเห็นชอบ
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ระยะที่ 1-9 (ครั้งที่ 5) 1955 CH1 29/04/2567
2 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนขยาย) ระยะที่ 9 1955 CH1 28/02/2557
3 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนขยาย) ระยะที่ 9 7609 28/02/2557
4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ระยะที่ 1-8 (ครั้งที่ 3) 6803 28/03/2556
5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ระยะที่ 1-8 (ครั้งที่ 2) 4459 13/02/2552
6 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนขยาย) ระยะที่ 8 2473 01/04/2548
7 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและรวมมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ระยะที่ 1 - 6 256604-15 17/06/2545
8 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ระยะที่ 7 1955 06/05/2546


Loading...