Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256702-31
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนสาย ทช.ตง.4008- ทล.4046 อ.กันตัง, สิเกา จ.ตรัง
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ
ประเภทโครงการรอง :
ทางหลวงหรือถนน ที่ตัดผ่านพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้นที่ 2, ทางหลวงหรือถนน ที่ตัดผ่านพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า, ทางหลวงหรือถนน ที่ตัดผ่านพื้นที่ที่อยู่ในหรือใกล้พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศหรือแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดก โลกตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในระยะทาง 2 กิโลเมตร
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดำเนินโครงการ
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...