Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
กรมทางหลวงชนบท
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0994000036329
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 9 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ :
025515518
โทรสาร :
025515517
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 18 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256609-57 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ตำบลจอมถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256608-18 โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง - ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-83 โครงการถนนสายเลี่ยงเมืองชุมพร แยก ทล.41-ทล.4 (ตำบลขุนกระทิง-ตำบลบ้านนา) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบประมาณราคา ถนนสายเลี่ยงเมืองชุมพร แยก ทล.41-ทล.4 (ตำบลขุนกระทิง-ตำบลบ้านนา) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15082 โครงการถนนตามผังเมืองสาย จ ผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15019 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู จังหวัดสตูล โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13577 โครงการเชื่อมโครงข่าย ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ไปยัง ทล. 3469 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12441 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 - ถนนกาญจนาภิเษก (ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 - ถนนกาญจนาภิเษก) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10564 โครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ - อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10289 โครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9836 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9782 โครงการก่อสร้างทาง รพช. สาย พท. 11037 (บ้านปากเหนือ จังหวัดพัทลุง - บ้านหัวป่า จังหวัดสงขลา) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9604 โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมือง สาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ (ม่อนดินแดง - แยกโลตัส) จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9021 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 7783 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7392 โครงการก่อสร้างถนนภายในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายบตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านสุขสวัสดิ์-บ้านศรีถาวรพนา) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 5078 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย - เกาะลันตาใหญ่ อำเภอลันตา จังหวัดกระบี่ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 2243 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมบ้านแหลมลื่น-บ้านเกาะแรต อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 1665 โครงการสำรวจออกแบบทางยกระดับ และการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเส้นทาง สาย พท. 3037 บ้านใสกลิ้ง-บ้านหัวป่า โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...