Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
กรมทางหลวงชนบท
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0994000036329
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 9 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ :
025515518
โทรสาร :
025515517
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 16 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256503-83 โครงการถนนสายเลี่ยงเมืองชุมพร แยก ทล.41-ทล.4 (ตำบลขุนกระทิง-ตำบลบ้านนา) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบประมาณราคา ถนนสายเลี่ยงเมืองชุมพร แยก ทล.41-ทล.4 (ตำบลขุนกระทิง-ตำบลบ้านนา) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15082 โครงการถนนตามผังเมืองสาย จ ผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15019 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู จังหวัดสตูล โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13577 โครงการเชื่อมโครงข่ายถนนสาย ก ผังเมืองรวม เมืองพระนครศรีอยุธยา ไปยัง ทล.3469 โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12441 โครงการ ก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 - ถนนกาญจนาภิเษก (ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 - ถนนกาญจนาภิเษก) ของกรมทางหลวงชนบท โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10564 โครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ - อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ของกรมทางหลวงชนบท โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10289 โครงการ สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9836 โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9782 โครงการก่อสร้างทาง รพช. สาย พท. 11037 โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9604 โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมือง สาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ (ม่อนดินแดง - แยกโลตัส) จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9021 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 7783 โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7392 โครงการก่อสร้างถนนภายในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายบตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านสุขสวัสดิ์-บ้านศรีถาวรพนา) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 5078 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย - เกาะลันตาใหญ่ อำเภอลันตา จังหวัดกระบี่ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 2243 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมบ้านแหลมลื่น-บ้านเกาะแรต อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 1665 โครงการสำรวจออกแบบทางยกระดับ และการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเส้นทาง สาย พท. 3037 บ้านใสกลิ้ง-บ้านหัวป่า โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...