Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
32/2563
เริ่มวันที่ :
07/12/2563
หมดอายุวันที่ :
06/12/2566
ที่อยู่ :
เลขที่ 16,18 ซอย ซอยนวมินทร์ 98 ถนน นวมินทร์ แขวง คันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :
0-2948-6014-8
โทรสาร :
0-2948-6013
อีเมล :
pdc_con@yahoo.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 มนูญ แสงเพลิง3 ปี อนุญาต
2 ฤทธิชัย วุ้นศิริ3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 18 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 เศวต คลายนาทร - ไม่มีใบอนุญาต
2 มิ่งขวัญ ม่วงหมื่นสุข - ไม่มีใบอนุญาต
3 ภคพร แก้วประสิทธิ์ - ไม่มีใบอนุญาต
4 อุเทน เกตุแก้ว - ไม่มีใบอนุญาต
5 กฤษดาพร บัวแสง - ไม่มีใบอนุญาต
6 วีรยุทธ ผรณเกียรติ์ - ไม่มีใบอนุญาต
7 รุจิกานต์ เสนาคง - ไม่มีใบอนุญาต
8 ชุดติมาพร ธรรมวิฐาน - ไม่มีใบอนุญาต
9 รัฐพล แพรัตกุล - ไม่มีใบอนุญาต
10 สุธิดา นรดี - ไม่มีใบอนุญาต
11 ภาวิณี จิตต์ศรัทธา - ไม่มีใบอนุญาต
12 ภรณ์ภิตา กตัญญู - ไม่มีใบอนุญาต
13 วาลิกา ภาณุพินทุ - ไม่มีใบอนุญาต
14 รณกร แสงเพลิง - ไม่มีใบอนุญาต
15 ภาขวัญ จันทราภรณ์ - ไม่มีใบอนุญาต
16 ชนิดาภา ช่วยคล้าย - ไม่มีใบอนุญาต
17 ศุภลักษณ์ กล้ำกลาง - ไม่มีใบอนุญาต
18 ภรณ์วิมล สามปรุ - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 89 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256602-38 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256601-84 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256601-15 สะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 3339 (สายห้วยชินสีห์-พญาไม้) จ.ราชบุรี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 256509-100 โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำบ้านวังยาว จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-130 ประตูระบายน้ำแม่น้ำบ้านวังยาว จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256507-54 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า จังหวัดแพร่ พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256507-50 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วก พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-27 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-106 โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน น่าน-อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ตอน 2) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-52 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-13 โครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำญวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-84 โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 บริเวณ กม.371+300 - กม.383+500 ภายใต้การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยงอุตรดิตถ์-ด่านภูดู่ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256502-30 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15253 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอวังผา จังหวัดน่าน พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14729 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14728 โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะคีรี) จ.นครสวรรค์ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14363 โครงการ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 กับทางหลวงหมายเลข 3275 (แยกอินทร์บุรี) จ.สิงห์บุรี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13972 โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ของกรมทางหลวง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13577 โครงการเชื่อมโครงข่ายถนนสาย ก ผังเมืองรวม เมืองพระนครศรีอยุธยา ไปยัง ทล.3469 โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13358 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 211 อำเภอท่าบ่อ - อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...