Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
32/2563
เริ่มวันที่ :
07/12/2563
หมดอายุวันที่ :
06/12/2566
ที่อยู่ :
เลขที่ 16,18 ซอย ซอยนวมินทร์ 98 ถนน นวมินทร์ แขวง คันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :
0-2948-6014-8
โทรสาร :
0-2948-6013
อีเมล :
pdc_con@yahoo.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายมนูญ แสงเพลิง - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 14 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายเศวต คลายนาทร - -
2 นางมิ่งขวัญ ม่วงหมื่นสุข - -
3 นายภคพร แก้วประสิทธิ์ - -
4 นายอุเทน เกตุแก้ว - -
5 นางสาวกฤษดาพร บัวแสง - -
6 นายวีรยุทธ ผรณเกียรติ์ - -
7 นางสาวรุจิกานต์ เสนาคง - -
8 นางสาวชุดติมาพร ธรรมวิฐาน - - ไทย
9 นายรัฐพล แพรัตกุล - -
10 นางสาวสุธิดา นรดี - - ไทย
11 นางสาวสมฤทัย ภูหวดน้อย - - ไทย
12 นางสาวภาวิณี จิตต์ศรัทธา - - ไทย
13 นางสาวจันทร์จิรา ภาโสม - - ไทย
14 นางภรณ์ภิตา กตัญญู - -
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 82 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256507-54 อ่างเก็บน้ำห้วยเป้า พัฒนาแหล่งน้ำ สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256507-50 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วกพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน พัฒนาแหล่งน้ำ สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-27 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-106 โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน น่าน-อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ตอน 2) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-52 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-13 โครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำญวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-84 โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 117 บริเวณ กม.371+300 - กม.383+500 ภายใต้การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยงอุตรดิตถ์-ด่านภูดู่ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256502-30 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15253 โครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำกิ พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอวังผา จังหวัดน่าน พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14729 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของกรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14728 โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะคีรี) จ.นครสวรรค์ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14363 โครงการ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 กับทางหลวงหมายเลข 3275 (แยกอินทร์บุรี) จ.สิงห์บุรี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13972 โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ของกรมทางหลวง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13577 โครงการ เชื่อมโครงข่ายถนนสาย ก ผังเมืองรวม เมืองพระนครศรีอยุธยา ไปยัง ทล.3469 โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13358 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 211 โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13261 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข 3646 อ.อรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10289 โครงการ สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9834 โครงการเงินกู้การก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร กรณีศึกษาภูมิสถาปัตน์โดยใช้พันธ์ุไม้จัดทำพื้นที่สีเขียวสองข้างทางจราจร โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9823 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานพิษณุโลก โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9428 โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี ช่วงเชียงราย-ฝาง พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...