Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
25/2566
เริ่มวันที่ :
07/12/2566
หมดอายุวันที่ :
06/12/2569
ที่อยู่ :
เลขที่ 16,18 ซอย ซอยนวมินทร์ 98 ถนน นวมินทร์ แขวง คันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :
0-2948-6014-8
โทรสาร :
0-2948-6013
อีเมล :
pdc_con@yahoo.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 มนูญ แสงเพลิง3 ปี อนุญาต
2 เศวต คลายนาทร- ไม่มีใบอนุญาต
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 ฤทธิชัย วุ้นศิริ3 ปี อนุญาต
2 มนูญ แสงเพลิง3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 16 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 รณกร แสงเพลิง - ไม่มีใบอนุญาต
2 วาลิกา ภาณุพินทุ - ไม่มีใบอนุญาต
3 เศวต คลายนาทร - ไม่มีใบอนุญาต
4 มิ่งขวัญ ม่วงหมื่นสุข - ไม่มีใบอนุญาต
5 ภคพร แก้วประสิทธิ์ - ไม่มีใบอนุญาต
6 อุเทน เกตุแก้ว - ไม่มีใบอนุญาต
7 กฤษดาพร บัวแสง - ไม่มีใบอนุญาต
8 วีรยุทธ ผรณเกียรติ์ - ไม่มีใบอนุญาต
9 รุจิกานต์ เสนาคง - ไม่มีใบอนุญาต
10 รัฐพล แพรัตกุล - ไม่มีใบอนุญาต
11 ภาวิณี จิตต์ศรัทธา - ไม่มีใบอนุญาต
12 ภรณ์ภิตา กตัญญู - ไม่มีใบอนุญาต
13 ภาขวัญ จันทราภรณ์ - ไม่มีใบอนุญาต
14 ชนิดาภา ช่วยคล้าย - ไม่มีใบอนุญาต
15 ศุภลักษณ์ กล้ำกลาง - ไม่มีใบอนุญาต
16 ภรณ์วิมล สามปรุ - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 105 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256704-26 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก จังหวัดลพบุรี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256704-6 อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256704-4 โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ อ.สิชล, ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256702-31 โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนสาย ทช.ตง.4008- ทล.4046 อ.กันตัง, สิเกา จ.ตรัง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256612-34 โครงการบ้านเอื้ออาทร จ.สระบุรี (แก่งคอย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256609-90 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256609-70 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256609-57 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ตำบลจอมถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256609-17 ทางหลวงหมายเลข 107 อ.เชียงดาว - อ.ไชยปราการ ตอน บ.หัวโท - บ.ล้องอ้อ (ภายใต้โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 107 อ.เชียงดาว-อ.ไชยปราการ ตอน บ.หัวโท-บ.ล้องอ้อ) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256608-21 โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค์ (S1) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256608-20 โครงการทางหลวงหมายเลข 103 อำเภอร้องกวาง - อำเภองาว โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256608-18 โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง - ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256608-14 ทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 จังหวัดเชียงใหม่ (ภายใต้โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1006) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 256607-67 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเย๊าะพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256607-31 ทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 จ.เชียงใหม่ (ภายใต้โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1006) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256606-58 โครงการประตูระบายน้ำกรงปีนัง จังหวัดยะลา พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256606-44 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนสนามบินน้ำ และถนนเชื่อมต่อ จ.นนทบุรี (ภายใต้โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-38 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256601-84 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256601-15 สะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 3339 (สายห้วยชินสีห์-พญาไม้) จ.ราชบุรี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน จบกระบวนการ รายละเอียด


Loading...