Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256604-72
ชื่อโครงการ :
โครงการอาคารชุด อังสนา โอเชี่ยน วิว (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
13/09/2566
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
ที่ตั้งโครงการ :
- ซอย- ถนน- ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ภายในโครงการมีการก่อสร้างอาคารประเภทโรงแรม เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งโครงการได้ก่อสร้างอาคารตามใบรับแจ้งก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ และมีการต่ออายุใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 4 ให้ต่ออายุใบรับแจ้งจนถึงวันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยมีเงื่อนไขผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างทุกๆ 50 วัน ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ซึ่งปัจจุบันโครงการมีการหยุดดำเนินการก่อสร้าง และโครงการจะไม่ดำเนินการใดๆ
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...