Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256604-59
ชื่อโครงการ :
โรงแรมสุรินตรา บูติค รีสอร์ท ภูเก็ต (ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
IEE
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
ที่ตั้งโครงการ :
- ซอยซอยหาดสุรินทร์ 8/2 ถนน- ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ปัจจุบันสภาพของอาคารไม่สอดคล้องตามแบบขออนุญาตก่อสร้าง และใบอนุญาตก่อสร้าง (แบบ อ.1) เนื่องจากใบอนุญาต อ.1/2551 มีการขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ใบอนุญาตก่อสร้าง (แบบ อ.1) เลขที่ 072/2554 มีการขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น (บ้านคุณมนัส) จำนวน 1 อาคาร และใบอนุญาตก่อสร้าง (แบบ อ.1) เลขที่ 073/2554 มีการขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น (บ้านคุณนิรมล) จำนวน 1 อาคาร ซึ่งจากการก่อสร้าง “บ้านคุณมนัส” และ “บ้านคุณนิรมล” ได้มีการก่อสร้างบันไดตรงกลางระหว่างอาคารเชื่อมต่อกัน และก่อสร้างดัดแปลงเพิ่มเติมชั้นที่ 5 ของแต่ละอาคาร ประกอบกับชั้นที่ 2 ของอาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น (อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น “บ้านคุณมนัส” ตามใบอนุญาตก่อสร้าง (แบบ อ.1)) ได้มีการก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อกับอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ทำให้ปัจจุบันอาคารดังกล่าวรวมเป็นอาคารเดียวกัน คือ อาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการระงับใช้อาคาร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลได้ออกหนังสือแบบ ค.3 และหนังสือแบบ ค.4 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...