Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256601-30
ชื่อโครงการ :
โรงพยาบาลธนบุรี – ชุมพร
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ที่ตั้งโครงการ :
121, 121/5 ซอย- ถนนชุมพร – ระนอง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327) ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 100 เตียง ตามใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7) เลขที่ 10201004263 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 และโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย (โรงพยาบาลเด็ก) ขนาด 59 เตียง ตามใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7) เลขที่ 102070 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...