Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256601-18
ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
พัฒนาแหล่งน้ำ
ประเภทโครงการรอง :
การผันน้ำข้ามลุ่มน้ำ
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดำเนินโครงการ
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...