Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
14/2564
เริ่มวันที่ :
23/06/2564
หมดอายุวันที่ :
22/06/2567
ที่อยู่ :
เลขที่ 11-11/1 ซอย ซอยลาดพร้าว 34 ถนน ถนนลาดพร้าว แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :
0-2938-2882-3
โทรสาร :
0-2938-3159
อีเมล :
dhara.consult@gmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 จำลอง สุทิน3 ปี อนุญาต
2 นพดล ครุฑทอง3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 14 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 นิยม มาประจง - ไม่มีใบอนุญาต
2 กมลวรรณ หมายปาน - ไม่มีใบอนุญาต
3 เกศินี ผดุงกิจ - ไม่มีใบอนุญาต
4 สุวรรณี สุขสอาด - ไม่มีใบอนุญาต
5 ฤทัย เพ็ชรหล่อ - ไม่มีใบอนุญาต
6 พิชญา เพิ่มทอง - ไม่มีใบอนุญาต
7 ยุทธศักดิ์ อภิชนาพงศ์ - ไม่มีใบอนุญาต
8 ชาญณรงค์ สุภาพพร้อม - ไม่มีใบอนุญาต
9 สุวารี สงฆ์พัฒน์แก้ว - ไม่มีใบอนุญาต
10 ลลิดา คุณสุทธิ์ - ไม่มีใบอนุญาต
11 ศศิตา ศรีอุบล - ไม่มีใบอนุญาต
12 ปุณณภากีตาห์ สมบุญ - ไม่มีใบอนุญาต
13 ปีย์วรา เจริญนา - ไม่มีใบอนุญาต
14 ณัฐวัฒน์ อิ่มสำราญรัชต์ - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 48 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256609-14 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256608-22 โครงการบ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256601-67 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา พัฒนาแหล่งน้ำ ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256601-18 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา พัฒนาแหล่งน้ำ ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256511-75 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดู่พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดพิษณุโลก พัฒนาแหล่งน้ำ รับรายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม (ตามมติ คชก.) เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256507-62 โครงการ พอร์ต ตะโกลา (Port Takola) จังหวัดกระบี่ โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-48 โครงการ SOL HOTEL TOWER 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15415 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์ แม่เมาะ3 - ลำพูน3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)​ พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15312 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ แม่เมาะ 3 - ลำพูน 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15212 โครงการ พระยาภิรมย์รีเจ้นท์ ตากสิน - สาทร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14756 โครงการ SOL HOTEL TOWER 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14682 โครงการ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14485 โครงการศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุขพร้อมที่จอดรถ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14455 โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14242 โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง หมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13519 โครงการ PATTAYA DISCOVERY BEACH (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12707 โครงการ อาคารศุนย์บริการทางการแพทย์หริภุญ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11822 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระแหล่ง จังหวัดชัยภูมิ พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9848 โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 11 สายอุตรดิตถ์ - เด่นชัย โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7913 โครงการหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ โครงการที่อยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...