Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
กรมชลประทาน
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0994000161191
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ กรมชลประทาน สามเสน 811 ถนน สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ :
022414421
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 55 รายงาน
เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ
256506-27 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
256505-46 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
256504-107 โครงการ ปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้ำโก-ลก โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
256504-14 โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
256504-13 โครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำญวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
15410 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
15392 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
15313 โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
15286 โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
15253 โครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำกิ พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอวังผา จังหวัดน่าน พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
15114 โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ของกรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
15113 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึงแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
15108 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปางหลวง พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
15076 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเตี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
14916 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
14797 โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
14729 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของกรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
14439 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ของกรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
14279 โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ของกรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
14237 โครงการประตูระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ของกรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...