Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
กรมชลประทาน
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0994000161191
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ กรมชลประทาน สามเสน 811 ถนน สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ :
022414421
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 71 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256702-66 โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชัน พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256609-14 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256607-67 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเย๊าะพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256606-58 โครงการประตูระบายน้ำกรงปีนัง จังหวัดยะลา พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256603-30 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-98 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-38 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256601-84 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256512-72 โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256511-75 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดู่พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดพิษณุโลก พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256511-38 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256509-100 โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำบ้านวังยาว จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-57 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พัฒนาแหล่งน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256507-54 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า จังหวัดแพร่ พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256507-50 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วก พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน พัฒนาแหล่งน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256506-27 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-3 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภองาว จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-92 อ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย พัฒนาแหล่งน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256505-46 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-107 โครงการ ปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้ำโก-ลก โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...