Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256512-7
ชื่อโครงการ :
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 (ครั้งที่ 8)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EHIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
26/09/2565
ประเภทโครงการ :
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี
ประเภทโครงการรอง :
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น
ที่ตั้งโครงการ :
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
-
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :

ลำดับ ชื่อโครงการ เลขที่รายงาน วันที่แจ้งเห็นชอบ
1 โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 (ครั้งที่ 9) 2145 CH2 30/01/2567
2 โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 (ครั้งที่ 8) 2145 CH1 07/12/2565
3 โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 (ครั้งที่ 7) 14787 22/07/2563
4 โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 (ครั้งที่ 6) 14414 29/05/2563
5 โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 (ครั้งที่ 5) 13475 15/05/2562
6 โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 (ครั้งที่ 4) 12348 10/07/2561
7 โครงการผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 ครั้งที่ 3 12785 19/02/2558
8 โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก MIXED C4 (ส่วนขยาย ครั้งที่2 ) 5630 08/09/2554
9 โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 ครั้งที่ 2 4579 17/08/2553
10 โครงการติดตั้ง DME Removal Unit และ Hydrocarbon Scrubber (ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) 4576 02/03/2552
11 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างถ้ง Mixed C4 ความจุ 2,000 ตัน เพิ่ม 1 ถัง 2145 25/05/2547


Loading...