Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่รายงาน :
482 CH1
ชื่อโครงการ :
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ครั้งที่ 6))
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
01/02/2566
ประเภทโครงการ :
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี
ประเภทโครงการรอง :
อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตเปิดดำเนินการ และเปิดดำเนินการโครงการแล้ว
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :

ลำดับ ชื่อโครงการ เลขที่รายงาน วันที่แจ้งเห็นชอบ
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ครั้งที่ 7) 482 CH2 04/12/2566
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ครั้งที่ 5) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 256505-38 09/03/2565
3 โครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 9438 25/11/2558
4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ครั้งที่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 9346 11/11/2557
5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ครั้งที่ 1) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 6491 06/09/2555
6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่) 4571 26/05/2552
7 โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 3130 14/09/2550
8 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 1, 2 และ 3 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (เรื่องเพิ่มลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ LPG และ NGL) 2037 26/01/2547
9 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 1, 2 และ 3 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (โครงการติดตั้งเครื่องขับดันโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 2 ทดแทน) 2019 31/10/2546
10 โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1904 28/11/2545
11 โครงการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบ Cogeneration (ขนาดกำลังการผลิต 12.5 เมกะวัตต์) ภายในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1617 27/11/2543
12 โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง หน่วยที่ 1, 2, 3 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1372 15/06/2542
13 โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 482 17/02/2537


Loading...