Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ :
บริษัทมหาชนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0107544000108
วันที่จดทะเบียน :
01/10/2544
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 555 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง เขตจตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 204 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256505-91 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 482 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ครั้งที่ 7) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256504-84 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11166 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256505-91 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256604-28 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256603-51 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด และนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256512-63 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 482 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ครั้งที่ 6)) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256506-67 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-91 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256505-38 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ครั้งที่ 5) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-37 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะและศูนย์พลังงานแห่งชาติ (ปทุมธานี-พญาไท) (ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-31 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นวนคร-รังสิต (ครั้งที่ 1) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-84 โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-22 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์เชื่อมระหว่างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 และโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15275 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14832 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 (ครั้งที่ 3) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14719 การเปลี่ยนแปลงระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14662 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 (ครั้งที่ 4) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...