Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ :
บริษัทมหาชนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0107544000108
วันที่จดทะเบียน :
01/10/2544
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 555 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง เขตจตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 186 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 482 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ครั้งที่ 6)) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256506-67 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-91 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256505-38 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ครั้งที่ 5) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-37 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะและศูนย์พลังงานแห่งชาติ (ปทุมธานี-พญาไท) (ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-31 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นวนคร-รังสิต (ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-84 โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-22 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์เชื่อมระหว่างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 และโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15275 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14919 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกนครสวรรค์ (เพื่อขยายโอกาสใช้พลังงานสะอาด และลดมลภาวะในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม เขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14832 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ครั้งที่ 3 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14719 การเปลี่ยนแปลงระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติชองโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14662 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14443 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14271 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการ ของ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14270 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติวังน้อย-แก่งคอย พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14221 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท โอสถสภา จำกัด (อยุธยา) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14060 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13427 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี (โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จำกัด) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13144 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้า ถนนพิมพา พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...