Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
9/2563
เริ่มวันที่ :
06/03/2563
หมดอายุวันที่ :
05/03/2566
ที่อยู่ :
เลขที่ 193/57-58 ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวง ราษฎร์พัฒนา เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
0-2001-8880-1
โทรสาร :
0-2001-8880-1 ต่อ 404,405
อีเมล :
enviwork@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์ - - ไทย
2 นายพงศ์ภัทร ศรีขจร - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางพจณีย์ ปานธรรม - - ไทย
2 นายรัตนพล อยู่เอี่ยม - - ไทย
3 นางสาวกตัญชลี ผดุงหัส - - ไทย
4 นางสาวสุภาพร พันเดช - - ไทย
5 นางสาวอาทิตยา สุทธิไชยา - - ไทย
6 นายอังศุธร โอษธีศ - - ไทย
7 นางสาวเบญจมาศ เอี่ยมหนู - - ไทย
8 นางสาวสุดารัตน์ ใจสะอาด - - ไทย
9 นายอิสระพงศ์ ปานดำ - - ไทย
10 นางสาววริษา อยู่สุข - - ไทย
11 นางสาวกรวรรณ เปลื้องรัตน์ - - ไทย
12 นางสาวอิสยาภรณ์ กลั่นเงินวงศ์ - - ไทย
13 นางสาวปณิตา ชูแสง - - ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 92 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256508-19 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแบบโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-13 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (ครั้งที่ 5) ของบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-7 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม (ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256507-78 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าความร้อนแบบโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 8) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256507-3 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-86 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ (ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-42 โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมและเผาทำลายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-23 โครงการโรงงานผลิตเหล็กกล้าและเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดแท่งแบนและแผ่นม้วน อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 256505-48 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Bottle Grade PET Resins (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-38 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ครั้งที่ 5) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-120 โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-84 โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-86 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ครั้งที่ 2) ของบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-10 โครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256502-25 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตโพลียูรีเทน (ครั้งที่ 3) ของ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256502-19 โครงการโรงงานผลิตโพลิเอททีลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256502-16 โครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15437 โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน (ส่วนขยาย) บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15381 โครงการอาคารอยู่อาศัยสวัสดิการ สำหรับพนักงานหยงซิง (ปราจีนบุรี) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15369 โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...