Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256507-50
ชื่อโครงการ :
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วก พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
IEE
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
จัดทำรายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม เรื่องการทบทวนการกำหนดประเภทและขนาดโครงการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (วันที่ 13 กันยายน 2537)
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
21/12/2565
ประเภทโครงการ :
พัฒนาแหล่งน้ำ
ประเภทโครงการรอง :
เขื่อนเก็บกักน้ําหรืออ่างเก็บน้ํา
ที่ตั้งโครงการ :
หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตก่อสร้าง อยู่ระหว่างก่อสร้าง
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :


Loading...