Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256507-38
ชื่อโครงการ :
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเลิศพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
IEE
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
จัดทำรายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม เรื่องโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำหรืออ่างเก็บน้ำที่มีพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตั้งแต่ 50 แต่ไม่ถึง 500 ไร่
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
พัฒนาแหล่งน้ำ
ประเภทโครงการรอง :
-
ที่ตั้งโครงการ :
หมู่ 4 บ้านซำบอน ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดำเนินโครงการ,
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...