Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่รายงาน :
256505-42
ชื่อโครงการ :
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 สายพะเยา-น่าน ตอนบ้านสองแคว-น่าน ระหว่าง กม. 116+000 ถึง กม. 120+300
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
IEE
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
จัดทำรายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม เรื่อง
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
31/07/2564
ประเภทโครงการ :
โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ
ประเภทโครงการรอง :
ก่อสร้างหรือขยายถนน หรือก่อสร้างคันทางใหม่เพิ่มจากคันทางเดิมที่มีอยู่แล้ว ที่ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ได้รับอนุมัติ/อนุญาต แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :


Loading...