Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
10/2563
เริ่มวันที่ :
15/03/2563
หมดอายุวันที่ :
14/03/2566
ที่อยู่ :
เลขที่ 77/11 หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ :
020600101
โทรสาร :
020003425
อีเมล :
info@siamenvi.co.th
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายธีรวีร์ ปาติปา - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 11 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายนฤพล ศรีตระกูล - - ไทย
2 นายสายันต์ อนันเต่า - - ไทย
3 นางสาวสุพัฒนา บุญสืบชาติ - - ไทย
4 นางสาวอัญชลี กล่อมกล่ำนุ่ม - -
5 นางสาวศรัณย์พร ดาน้อย - - ไทย
6 ณัฐพล หิมะเจริญ - -
7 นางพัตสร แสนสะสม - - ไทย
8 นายสุรชัย วุฒิวงศ์ - - ไทย
9 นางสาวลดาวัลย์ จันทร์โพธิ์ - - ไทย
10 นางสาวพิชดา พูลคุณานุกูร - - -
11 นางสาวดวงฤทัย บุญมี - - -
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 7 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256506-16 โครงการ ไฮ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น (HI Kaset-Sena Nikhom Station) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) รายละเอียด
รายละเอียด 256505-42 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 สายพะเยา-น่าน ตอนบ้านสองแคว-น่าน ระหว่าง กม. 116+000 ถึง กม. 120+300 โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256501-32 โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15412 โครงการ ไรย์ หัวหมาก 1 (RYE HUAMAK 1) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15411 โครงการ ไรย์ หัวหมาก 2 (RYE HUAMAK 2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14964 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่นาวง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14079 โครงการ IDEO CH70 (ไอดีโอ ซีเอช70) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...