Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่รายงาน :
15410
ชื่อโครงการ :
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
16/08/2564
ประเภทโครงการ :
พัฒนาแหล่งน้ำ
ประเภทโครงการรอง :
การชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
-
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :


Loading...