Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
5/2562
เริ่มวันที่ :
11/02/2562
หมดอายุวันที่ :
10/02/2565
ที่อยู่ :
เลขที่ 99 ถนน - ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ :
055962822
โทรสาร :
(055) 261-986
อีเมล :
aei.rd.nu@gmail.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายเดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 11 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางสาวพรนภา สุตะวงศ์ - -
2 นางปิยะมาศ ภัทรินทร์ - -
3 นายสว่าง ปิยาภิชาติ - -
4 นางวันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ - -
5 นางสาวกมลภรณ์ บุญถาวร - -
6 นายศิลปานันต์ ลำกูล - - ไทย
7 จตุรพร รักษ์งาร - - -
8 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ - - -
9 จิราภร จุลพันธ์ - - -
10 นางสาวนิสา ศิริวรรณ - - -
11 กวีชา แซ่หว้า - - -
จำนวนรายงานทั้งหมด 16 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 15410 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ของกรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14439 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ของกรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12044 โครงการ โรงแรมดาราเทวี (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10848 โครงการ โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10678 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลราชธานี (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10283 โครงการศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9437 โครงการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 6992 โครงการ ฮาร์โมนี คอนโดมินเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6605 โครงการจัดสรรที่ดิน บ้านสุขเจริญ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6401 โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 5703 โครงการ โรงพยาบาลราชธานี (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 5159 โครงการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 4191 โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 3748 โรงพยาบาลท่าสองยาง (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 2662 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารและพัฒนาอาคารสถานที่ตามผังหลักของโรงพยาบาลสุโขทัย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 1790 โครงการโรงพยาบาลสุโขทัย (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
คู่มือการใช้งาน
ระบบผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน | ระบบฐานข้อมูล EIA | ระบบการยื่นรายงาน Monitor

Loading...