Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะของใบอนุญาต :
ตักเตือน
เลขที่ใบอนุญาต :
5/2565
เริ่มวันที่ :
24/02/2565
หมดอายุวันที่ :
23/02/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ 99 ถนน - ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ :
055962822
โทรสาร :
(055) 261-986
อีเมล :
aei.rd.nu@gmail.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 10 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 จินตนา แก้วอริยศักดิ์ - ไม่มีใบอนุญาต
2 สุพัฒน์ พลซา - ไม่มีใบอนุญาต
3 ไพฑูรย์ ตรงเที่ยง - ไม่มีใบอนุญาต
4 พรนภา สุตะวงค์ - ไม่มีใบอนุญาต
5 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ - ไม่มีใบอนุญาต
6 กมลภรณ์ บุญถาวร - ไม่มีใบอนุญาต
7 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ - ไม่มีใบอนุญาต
8 จิราภร จุลพันธ์ - ไม่มีใบอนุญาต
9 นิสา ศิริวรรณ - ไม่มีใบอนุญาต
10 กวีชา แซ่หว้า - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 21 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256602-63 โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-58 โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการที่อยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-116 โรงพยาบาลกำแพงเพชร (ส่วนขยาย) คร้ังที่ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256504-54 โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15410 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14439 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12044 โครงการ โรงแรมดาราเทวี (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10848 โครงการ โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10678 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงพยาบาลราชธานี (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10283 โครงการศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9437 โครงการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 6992 โครงการ ฮาร์โมนี คอนโดมินเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6605 โครงการจัดสรรที่ดิน บ้านสุขเจริญ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6401 โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 5703 โครงการ โรงพยาบาลราชธานี (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 5159 โครงการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 4191 โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 3748 โรงพยาบาลท่าสองยาง (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 3036 โครงการ โรงแรมนครพิงค์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 2662 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารและพัฒนาอาคารสถานที่ตามผังหลักของโรงพยาบาลสุโขทัย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...