Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105526014109
วันที่จดทะเบียน :
08/04/2526
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 228 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 14000
โทรศัพท์ :
077862440
โทรสาร :
077862441
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 6 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256508-27 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ดินขาว คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 2/2558 และคำขอประทานบัตรที่ 4/2550 เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12568 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่ดินขาว ประทานบัตรที่ 6303/15873 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25272/14905, ประทานบัตรที่ 25313/16096 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 1612 โครงการเหมืองแร่บอลเคลย์ ประทานบัตรที่ 31111/15519 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 1379 โครงการเหมืองแร่ดินขาว ดีบุก วุลแฟรม ประทานบัตรที่ 6303/15873, 25313/16096, 18371/12985, 25272/14905, 25282/14906 และประทานบัตรที่ 25302/14907 เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 1230 โครงการเหมืองแร่ดินขาว ดีบุก วุลแฟรม คำขอประทานบัตรที่ 18/2533, 10/2539, 18/2539 และคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 5/2539 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 592 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินปูน ประทานบัตรที่ 23875/14993 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...